Πολιτική Ποιότητας & Περιβαλλοντική Πολιτική

Η πολιτική της MEDICON θεσπίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και συνίσταται στην παροχή άμεσης και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών της και τον σεβασμό προς το περιβάλλον.
Σκοπός της εταιρείας είναι η διαρκής ανάπτυξη των δυνατοτήτων της και η συνεχής βελτίωση της οργανωτικής της δομής, ώστε να προσδιορίζει και να παρέχει με σταθερότητα και συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες που να υπερκαλύπτουν τις διαρκώς αναπτυσσόμενες ανάγκες και προσδοκίες ποιότητας και κόστους των πελατών της, καθώς και τις προσδοκίες των άλλων ενδιαφερομένων μερών (προσωπικού, προμηθευτών, μετόχων και κοινωνίας), καθιερώνοντας την ως ένα οργανισμό που επιτυγχάνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο χώρο της αγοράς που δραστηριοποιείται.
Για την επίτευξη της ανωτέρω πολιτικής, συμμετέχουν υπεύθυνα όλα τα μέλη της εταιρίας, με πρώτο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MEDICON, ο οποίος έχει την εξουσία και την αρμοδιότητα να την εφαρμόσει σε όλη την εταιρία.
Η υλοποίηση μιας τέτοιας πολιτικής προϋποθέτει την επίτευξη ορισμένων στόχων, όπως:


•    Σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή, αντιπροσώπευση και διάθεση in-vitro διαγνωστικών προϊόντων και συσκευών, που να καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις απόδοσης, αξιοπιστίας, ασφάλειας, κόστους και ποιότητας των πελατών της, καθώς και τα αναγνωρισμένα κλινικά πρότυπα.
•    Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υποστήριξης των  πελατών της.
•    Δημιουργία ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου χώρου εργασίας, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
•    Κατανόηση των αναγκών και παρακίνηση του προσωπικού προς την κατεύθυνση των ποιοτικών και περιβαλλοντικών στόχων και σκοπών της εταιρείας.
•    Προστασία του περιβάλλοντος.
•    Εντοπισμός, αξιολόγηση και έλεγχος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της.
•    Ελαχιστοποίηση και ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων της, και αύξηση των προς ανακύκλωση υλικών, έναντι αυτών που διατίθενται προς απόθεση.
•    Εκπαίδευση του προσωπικού ως προς την ποιότητα και το περιβάλλον, για συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων τους.
•    Εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και βελτιστοποίηση της διαχείρισής τους.


Το  σύστημα ποιότητας είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8/1348/04, τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EU 2017/746 και τις Καλές Πρακτικές Παραγωγής (Good Manufacturing Practice – GMP). Οι διάφορες επί μέρους πολιτικές, διεργασίες, διαδικασίες και οδηγίες που συνιστούν το πλαίσιο λειτουργίας της MEDICON περιγράφονται σε έντυπα  όπως τα εγχειρίδια διαδικασιών και οδηγιών εργασίας.
Η διοίκηση της εταιρείας αποσκοπεί στο να γίνει ευρέως γνωστή σε όλα τα επίπεδα η ακολουθούμενη πολιτική, οι σχετικές διαδικασίες και πρακτικές εργασίας, με σκοπό την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία βελτίωσης του συστήματος και της εταιρίας.
Τελικός στόχος είναι η συνεχής βελτίωση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης μέσα από τη λειτουργία της εταιρίας σε ελεγχόμενες συνθήκες, εξασφαλίζοντας συνέχεια και συνέπεια στη λειτουργία αυτή. Η τήρηση όσων αναφέρονται στα διάφορα εγχειρίδια του συστήματος ποιότητας και περιβάλλοντος είναι υποχρεωτική για όλους τους χρήστες ώστε να επιτυγχάνεται η διασφάλιση της ποιότητας. Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση πρέπει να επεξηγείται και να τεκμηριώνεται επαρκώς.
Η Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται για την διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων  προϊόντων / υπηρεσιών, καθώς και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αυτής. Οι βασικές αρχές, όπως εκφράζονται μέσα από τις διαδικασίες του ΣΔΠ της εταιρίας, είναι:


•    Η τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων
•    Η περιβαλλοντική επίδοση
•    Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 και ISO 14001:2015 και των Καλών Πρακτικών Παραγωγής (GMP)
•    Η αναγνώριση των απαιτήσεων και των αναγκών των Ενδιαφερόμενων Μερών
•    Η αναγνώριση των κινδύνων και ευκαιριών
•    Η μετά την πώληση υποστήριξη του πελάτη
•    Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού και ο εμπλουτισμός της επιχειρησιακής γνώσης
•    Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων και των παραπόνων πελατών και ο καθορισμός διόρθωσης και διορθωτικής ενέργειας
•    Η αναγνώριση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πλευρών και των επιπτώσεων τους
•    Η παροχή των αναγκαίων πόρων για την επίτευξη των παραπάνω.


Η Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται για την υλοποίησης της πολιτικής ποιότητας και της περιβαλλοντικής πολιτικής.

 

 

Σ. Δημοτσάντος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
 

Πιστοποιητικά

Certificates – MEDICON SA Download Center (medicondoc.com)

  • EU Quality Management System Certificate (IVDR)
  • EN ISO 9001:2015
  • EN ISO 13485:2016
  • EN ISO 14001:2015
  • ΕΛΟΤ ISO 37001:2017
  • Πιστοποιητικό σύμφωνα με τους Κανόνες Καλής Πρακτικής από τον ΕΟΦ
  • Βεβαίωση Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8Δ 1348/2004
  • CE σύμφωνα με την Κοιν. Οδηγία 98/79/ΕΚ
  • Άδεια λειτουργίας- δυνατότητας παραγωγής από τον ΕΟΦ
  • Έγκριση 510(Κ) από τον FDA για σειρά προϊόντων.

ISO DOC