Πολιτική CCTV

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (CCTV) 

Σας ενημερώνουμε ότι στις εγκαταστάσεις της Medicon Hellas A.E. λειτουργεί κλειστό κύκλωμα βιντεοεπιτήρησης (CCTV) μέσω του οποίου καταγράφονται σε 24ωρη βάση εικόνες επισκεπτών και εργαζομένων στις εισόδους (εσωτερικά και εξωτερικά) και σε κοινόχρηστους χώρους της Εταιρίας. Η καταγραφή γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

1.    ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. Medicon Hellas A.E.)
Διεύθυνση: Μελίτωνα 5-7, Τ.Κ. 15344, Γέρακας Αττικής
Τηλέφωνο:  (+30) 210-6606000

2.    ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Για τα θέματα που αφορούν την επεξεργασία και γενικότερα τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε στο email dpo@mediconsa.com 

3.     ΣΚΟΠΟΣ & ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Χρησιμοποιούμε σύστημα βιντεοεπιτήρησης με σκοπό την ασφάλεια και προστασία φυσικών προσώπων και αγαθών. 

Νομική βάση της συγκεκριμένης επεξεργασίας είναι η προάσπιση των έννομων συμφερόντων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1-στ. του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. 

Ως έννομο συμφέρον μας νοείται η προστασία του χώρου και των αγαθών που βρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπή ή απρόκλητη καταστροφή. Επιπλέον, οφείλουμε να διαφυλάσσουμε την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας και της περιουσίας των εργαζομένων και των επισκεπτών της Εταιρίας. 

Συλλέγονται μόνο δεδομένα εικόνας από τις εισόδους της Εταιρίας (εσωτερικά και εξωτερικά), το χώρο στάθμευσης των οχημάτων του εταιρικού στόλου και το χώρο φύλαξης των αρχείων της Εταιρίας χωρίς καμία υπέρμετρη παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. 

H Medicon Hellas Α.Ε. δεσμεύεται και δηλώνει ότι σε καμία περίπτωση τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του συστήματος βιντεοπιτήρησης (CCTV) δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της εργασίας του προσωπικού, την αξιολόγηση της αποδοτικότητας ή της συμπεριφοράς των εργαζομένων. 
4.    ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο σε ειδικό χώρο της Εταιρίας και στο οποίο έχει πρόσβαση μόνο το αρμόδιο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας. 

Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης. 

5.    ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα δεδομένα που καταγράφονται στο σύστημα τηρούνται για 4-5 ημερολογιακές ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα και είναι αδύνατη η ανάκτησή τους. Εάν αντιληφθούμε κάποιο παράνομο περιστατικό, θα τηρήσουμε τη συγκεκριμένη καταγραφή σε ξεχωριστό αρχείο για 1 μήνα, με σκοπό τη διερεύνησή του και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των έννομων συμφερόντων μας. Στην περίπτωση που το περιστατικό αφορά τρίτο πρόσωπο, μπορεί να τηρήσουμε τη συγκεκριμένη καταγραφή σε ξεχωριστό αρχείο για 3 μήνες.  

6.    ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ
Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα: 
•    Δικαίωμα πρόσβασης 
Έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και να λάβετε αντίγραφό της. 
•    Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας. 
•    Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας:
-    όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους και μέχρι να γίνει η σχετική επαλήθευση
-    εναλλακτικά, αντί για τη διαγραφή τους
-    όταν δεν μας είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους τα συλλέξαμε, είναι όμως απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων από εσάς
-    όταν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους και μέχρι να επαληθευτεί ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία αυτή από την Εταιρία. 
•    Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας όταν αυτή γίνεται με βάση έννομο συμφέρον. 

[Επισημαίνεται ότι στις τυπικές περιπτώσεις συστημάτων βιντεοεπιτήρησης εφαρμόζονται τα δικαιώματα πρόσβασης, περιορισμού, εναντίωσης και διαγραφής, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να εφαρμόζονται και τα λοιπά δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων]. 

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε ερώτημα, παράπονο ή άλλη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο dpo@mediconsa.com ή στα στοιχεία επικοινωνίας της παραγράφου 1. 

Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε την ημερομηνία και κατά προσέγγιση την ώρα καταγραφής των δεδομένων σας, καθώς και το χώρο της Εταιρίας, όπου έγινε η καταγραφή την οποία αφορά η άσκηση του δικαιώματός σας, έτσι ώστε, αφενός να διευκολύνετε τον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων, αφετέρου να συμβάλετε στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

7.    ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠΔΠΧ)
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας

8.    ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η πολιτική αυτή ενδέχεται να επικαιροποιείται κατά διαστήματα. 
Η παρούσα τελευταία έκδοση ισχύει από 01/01/2024.