Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Ο Όμιλος Medicon με αυξημένη ευαισθησία σε θέματα σεβασμού και προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διασφαλίζει ότι όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητές του, είναι συμμορφούμενες με τον θεσμοθετημένο σεβασμό της ανθρώπινης αξίας.  
Σε μία εποχή καινοτομίας και ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, η οποία δεν συνάδει πάντα με τους νόμους και τους κανονισμούς στον τομέα της υγείας διεθνώς, οι ολοένα ανανεούμενες σύγχρονες ηλεκτρονικές μέθοδοι επεξεργασίας πληροφοριών και η συνεχώς διογκούμενη συλλογή προσωπικών δεδομένων δημιουργούν κινδύνους για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την εκμετάλλευση του ατόμου και του περιορισμού του συνταγματικά προστατευόμενου δικαιώματος τη ιδιωτικής ζωής, απειλώντας την λειτουργία κάθε  ασθενοκεντρικού συστήματος παροχής υπηρεσιών.  
Ο Όμιλος Medicon έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό την σύννομη επεξεργασία, την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων του ατόμου, καταβάλει κάθε προσπάθεια συνεχόμενης συμμόρφωσης με τους νόμους, τους κανονισμούς, τις βέλτιστες πρακτικές με τρόπο αναλογικό που να διασφαλίζει την προστασία της ιδιωτικότητας και την λειτουργική του επάρκεια και αποτελεσματικότητα.  
Με βάση αυτόν τον στόχο, ο Όμιλος έχει καθορίσει πρότυπα υπεύθυνης διαχείρισης της προστασίας της ιδιωτικότητας όλων των φυσικών προσώπων που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτόν, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εργαζόμενοι και υποψήφιοι για εργασία, προμηθευτές, συνεργάτες, αποδέκτες υπηρεσιών υγείας και συνοδοί των αποδεκτών, ή συνεργαζόμενοι τρίτοι με οποιαδήποτε από τις εταιρίες του  Ομίλου. 
Τα παραπάνω πρότυπα επιβάλουν τους περιοδικούς εσωτερικούς ελέγχους σε όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του Ομίλου και την αξιολόγηση του κινδύνου και του αντικτύπου για την ιδιωτικότητα κατά τον σχεδιασμό κάθε νέας του δραστηριότητας που περιλαμβάνει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 


ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Η Διοίκηση του Ομίλου έχει δεσμευτεί για την πλήρη ενσωμάτωση των απαιτήσεων της υφιστάμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας προστασίας της ιδιωτικότητας στους στρατηγικούς της στόχους,  και τις επιχειρησιακές διαδικασίες της, της διασφάλισης των πόρων που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση της.  Μέσω των παραπάνω ενεργειών η Διοίκηση του Ομίλου: 
•    Φροντίζει για την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού́ μεταξύ́ του Ομίλου και όλων των φυσικών προσώπων ανεξαρτήτως της σχέσης τους με τον Όμιλο, οι οποίες στηρίζονται στον σεβασμό́ της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών ελευθέριων του ανθρώπου. 
•    Διαβεβαιώνει ότι η λειτουργία όλων των εταιριών του Ομίλου και η παροχή των υπηρεσιών τους γίνεται με γνώμονα τον σεβασμό του δικαιώματος στην ψηφιακή αυτοδιάθεση, στις θεμελιώδεις πνευματικές και ηθικές αξίες, στον αυτοκαθορισμό, στις θρησκευτικές, φιλοσοφικές, ηθικές ή πολίτικες απόψεις και αντιλήψεις, στην ελεύθερη πρόσβαση στην εταιρική πληροφόρηση των φυσικών προσώπων και την συναίνεση τους στο πλαίσιο των παροχών υπηρεσιών υγείας και σε καμία  περίπτωση η παροχή́ των υπηρεσιών αυτών ή η ποιότητα τους δεν επηρεάζονται από́ προσωπικές απόψεις των εργαζομένων στον Όμιλο σχετικά́ με τον τρόπο ζωής ή τις πεποιθήσεις και την οικονομική́ κατάσταση των ληπτών αυτών των υπηρεσιών.
•    Λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα που του επιτρέπουν να τηρεί́ αυστηρά́ απόλυτη εχεμύθεια για οποιοδήποτε στοιχείο υποπίπτει στην αντίληψη των εργαζομένων του ή τους αποκαλύπτουν, στο πλαίσιο και σε όλο του εύρος των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των Εταιριών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα ιατρικού απορρήτου.
•    Διασφαλίζει ότι η προστασία των πληροφοριών γίνεται με βάση τις αρχές της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας στηριζόμενη σε διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας δεδομένων.
•    Φροντίζει για την ύπαρξη και εφαρμογή μηχανισμών που θα επιτρέπουν την πρόσβαση των φυσικών προσώπων στις πληροφορίες που τα αφορούν ώστε να μπορούν ελεύθερα να ασκήσουν σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική́ ή ευρωπαϊκή́ νομοθεσία, τα δικαιώματα τους.


ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Αυτή η Πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις παρακάτω Εταιρίες οι οποίες στο εξής, χαρακτηρίζονται ως («η Medicon», «ο Όμιλος», «Εμείς», «Εμάς», «ο Υπεύθυνος»), είτε οι εταιρίες αυτές λειτουργούν ως υπεύθυνες είτε ως εκτελούσες την επεξεργασία και καθορίζει τα πρότυπα που ακολουθούμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων των Εταιριών του Ομίλου.  
Επωνυμία:     MEDICON HELLAS A.E.
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.:     000414401000
Έδρα:     Μελίτωνος 5-7, 15344, Γέρακας  
    
Επωνυμία:     MEGALAB Α.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.:     131292501000
Έδρα:     Ηρώων Πολυτεχνείου 11, 13561. Αγ. Ανάργυροι
    
Επωνυμία:     MEGALAB ΑΙΓΆΛΕΩ Α.Ε
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.:     126745201000
Έδρα:     Ιερά Οδός 195,12241, Αιγάλεω
    
Επωνυμία:     MEGALAB ΡΟΔΟΥ Α.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.:     125865320000
Έδρα:     Εθνικής Αντιστάσεως 38Α, 85100, Ρόδος
    
Επωνυμία:     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.:     002258801000
Έδρα:     Μελίτωνος 5, 15344, Γέρακας  

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
Αυτή η πολιτική είναι σύμφωνη με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για τις εταιρίες του Ομίλου με βάση τη υφιστάμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που καλύπτει το θέμα της επεξεργασίας δεδομένων, όπως αυτή αναφέρεται παρακάτω: 
1.    Ισχύουσα Ελληνική́ νομοθεσία περί́ Ιατρικού́ Απορρήτου και Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005)
2.    Οι αρχές του Γενικού́ Κανονισμού́ για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ όπως ισχύει ήδη από́ τις 25 Μάϊου 2018 καθώς και του Νομού 4624/2019 για την εφαρμογή́ του Κανονισμού́ (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική́ νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, καθώς και του Νομού 3471/2006 για την Προστασία δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως εκάστοτε ίσχυε
3.    Οι εκάστοτε αποφάσεις/οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού́ Χαρακτήρα η οποία αποτελεί́ και την εθνική́ Εποπτική́ Αρχή́ σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα
4.    Οι εκάστοτε εκδιδόμενες οδηγίες και Δημοσιεύσεις του Υπουργείου Υγειάς που αφορούν την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού́ Χαρακτήρα
5.    Οι Εγκύκλιοι / Οδηγοί που εκδίδει ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Υγείας 
6.    Η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αφορούν την παροχή πληροφοριών σχετικών με την διοίκηση και τους μετόχους. 
7.    Η Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού́ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά́ με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού́ Χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
8.    Η Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, τις διατάξεις της οποίας ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη με τις διατάξεις του Νόμου 4213/2013. 
9.    Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, για την ερμηνεία της «Δημόσιας Υγείας». 
10.    Ο Κανονισμός (ΕΕ) 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις συγκατάθεση σε δραστηριότητας επιστημονικής έρευνας στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών. 
11.    Ο Νόμος 2071/1992 όπως ισχύει, και ιδίως εκείνες οι διατάξεις του άρθρου 47 για τα δικαιώματα του Νοσοκομειακού ασθενούς 
12.    Οι Διατάξεις αυξημένης τυπικής ισχύος του Ν. 2619/18 – Σύμβαση για ανθρώπινα δικαιώματα και τη Βιοϊατρική) – ΦΕΚ Α’ 132
13.    Οι Διατάξεις του Ν. 3892/2010 περί Ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων όπως ισχύουν (ΦΕΚ Α’ 189)  
14.    Οι Διατάξεις του Ν. 4272/2014 Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την θέσπιση των διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται μεταμόσχευση – Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις , όπως ισχύουν.

 
ΕΝΝΟΙΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ
Για να γίνει πιο εύκολα κατανοητή αυτή η πολιτική παραθέτουμε παρακάτω μερικούς βασικούς ορισμούς που περιγράφονται στην ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τα προσωπικά δεδομένα (Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων/GDPR) και το Ιατρικό Απόρρητο (Ν. 3418/2005)  
Δεδομένα Προσωπικού́ Χαρακτήρα (ΔΠΧ): Ως «δεδομένα προσωπικού́ χαρακτήρα» νοούνται τα δεδομένα που αφορούν ένα φυσικό́ πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί́ να ταυτοποιηθεί («πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα») όπως το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση και ο ταχυδρομικός κώδικας, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού́ ταχυδρομείου κ.α. Τα δεδομένα για να χαρακτηριστούν «προσωπικά» θα πρέπει να υπάρχει σε πρώτη φάση ένα στοιχείο καταγραφής κάποιας πληροφορίας (όπως για παράδειγμα, μίας διεύθυνσης) και να συνδέεται με ένα στοιχείο που να προσδιορίζει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται. Επομένως τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συνδέουν τουλάχιστον μία πληροφορία είτε απλή είτε ευαίσθητη που αφορά το φυσικό πρόσωπο με κάποιο/α δεδομένο/α που το προσδιορίζει/ουν άμεσα ή έμμεσα. 
Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων:     Οι «ειδικές κατηγορίες» δεδομένων εντάσσονται στην κατηγορία των δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα και περιλαμβάνουν πιο ευαίσθητες πληροφορίες για το φυσικό́ πρόσωπο όπως για παράδειγμα, η φυλετική η εθνοτική καταγωγή (για παράδειγμα, πομάκοι, ρομά κλπ., πολιτικά φρονήματα (για παράδειγμα, μέλη και υποστηρικτές πολιτικών κομμάτων), θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις (όπως για παράδειγμα Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά Ελλάδος, ΚΙΣ κλπ.), συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση (όπως για παράδειγμα μέλη εργατικών κέντρων), γενετικά και βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή του φυσικού προσώπου, ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, δεδομένα που αφορούν ποινικές διώξεις, ή καταδίκες, καθώς και δεδομένα που αφορούν την παρελθούσα, τωρινή ή μελλοντική κατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας του ατόμου.  Ιδιαιτέρως αναφέρονται τα παρακάτω:
ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Δεδομένα προσωπικού́ χαρακτήρα που αφορούν τα γενετικά́ χαρακτηριστικά́ του ατόμου που κληρονομηθήκαν ή αποκτηθήκαν όπως προκύπτουν, ιδίως, από́ ανάλυση βιολογικού́ δείγματος του εν λόγω φυσικού́ προσώπου, ιδίως από χρωμοσωμική ανάλυση δεσοξυριβονουκλεϊκού οξέος (DNA) ή ριβονουκλεϊκού οξέος (RNA) ή από την ανάλυση άλλου στοιχείου που επιτρέπει την απόκτηση ισοδύναμων μοναδικών πληροφοριών σχετικά́ με την φυσιολογία ή την υγεία του εν λόγω ατόμου. 
ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Δεδομένα προσωπικού́ χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν από́ ειδική́ τεχνική́ επεξεργασία συνδεόμενη με φυσικά́, βιολογικά́, ή συμπεριφορά́ χαρακτηριστικά́ φυσικού́ προσώπου και τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω υποκειμένου των δεδομένων (πχ. εικόνες προσώπου, δαχτυλοσκοπικά δεδομένα κλπ).
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΓΕΙΑ: Δεδομένα προσωπικού́ χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με την παρελθούσα, υφιστάμενη υγεία ή μελλοντική σωματική́ ή ψυχική́ υγεία ενός φυσικού́ προσώπου ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για ασθενή ή υγιή, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσίας υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά́ με την κατάσταση της υγειάς του. Στα δεδομένα που αφορούν την υγεία περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το φυσικό πρόσωπο που συλλέγονται κατά την εγγραφή του για υπηρεσίες υγείας και κατά την παροχή αυτών (Οδηγία 2011/24/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) προς το εν λόγω φυσικό πρόσωπο, έναν αριθμό, ένα σύμβολο, ή ένα χαρακτηριστικό ταυτότητας που αποδίδεται σε φυσικό πρόσωπο με σκοπό την πλήρη ταυτοποίηση του για σκοπούς υγείας, πληροφορίες που προκύπτουν από εξετάσεις ή αναλύσεις σε μέρος ή ουσία του σώματος, μεταξύ άλλων γενετικά δεδομένα και βιολογικά δείγματα και κάθε πληροφορία δείγματος όπως, για παράδειγμα, σχετικά με την ασθένεια, αναπηρία, κίνδυνο ασθένειας, ιατρικό ιστορικό, κλινική θεραπεία, ή την φυσιολογική ή βιοϊατρική κατάσταση του φυσικού προσώπου που, ανεξαρτήτως πηγής, όπως για παράδειγμα, από  ιατρό ή άλλον επαγγελματία στον τομέα της υγείας, νοσοκομείο, ιατρική συσκευή, ή διαγνωστική δοκιμή in vitro.  
Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού́ Χαρακτήρα: Κάθε πράξη ή σειρά́ πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού́ χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα, όπως η συλλογή́, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή́ ή η μεταβολή́, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή́ διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή́ ή η καταστροφή́. 
Κατάρτιση προφίλ: Οποιαδήποτε μορφή́ αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού́ προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική́ κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά́, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού́ προσώπου
Υπεύθυνος επεξεργασίας:  Το φυσικό́ ή νομικό́ πρόσωπο, η δημόσια αρχή́, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από́ κοινού́ με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα όταν οι σκοποί́ και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από́ το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά́ κριτήρια για τον διορισμό́ του μπορούν να προβλέπονται από́ το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους
Αποδέκτης: Το φυσικό́ ή νομικό́ πρόσωπο, η δημόσια αρχή́, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού́ χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.
Εκτελών την επεξεργασία: Το φυσικό́ ή νομικό́ πρόσωπο, η δημόσια αρχή́, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού́ χαρακτήρα για λογαριασμού́ του υπευθύνου επεξεργασίας.
Ψευδωνυμοποίηση: Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα κατά́ τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά́ και υπόκεινται σε τεχνικά́ και οργανωτικά́ μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό́ πρόσωπο
Σύστημα Αρχειοθέτησης: Κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό́ είναι συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε λειτουργική́ ή γεωγραφική́ βάση
Ιατρική́ Πράξη:    Η πράξη που έχει σκοπό́ την με οποιαδήποτε επιστημονική́ μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγειάς του ανθρώπου. Στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται και η συνταγογράφηση, η εντολή́ για διενέργεια πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η γενική́ συμβουλευτική́ υποστήριξη του ασθενούς.
Ασθενής:  Κάθε χρήστης των υπηρεσιών υγείας
Οικείος (Οικείο Πρόσωπο): Συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή́, οι θετοί γονείς και τα θετά́ τέκνα, οι σύζυγοι, οι μόνιμοι σύντροφοι, οι αδελφοί́, οι σύζυγοι και οι μόνιμοι σύντροφοι των αδελφών καθώς και οι επίτροποι ή οι επιμελητές του ασθενούς και όσοι βρίσκονται υπό δικαστική́ συμπαράσταση.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τη νομοθεσία τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και με βάση τις υπηρεσίες που σας παρέχει η κάθε εταιρία του Ομίλου σε ηλεκτρονική ή έγχαρτη μορφή. 
Στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας επεξεργαζόμαστε πληροφορίες όπως αναγνωριστικά́ χαρακτηριστικά́ για εσάς και τους οικείους σας (για παράδειγμα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ.) καθώς και πληροφορίες για το ιατρικό́ ιστορικό́ σας, πληροφορίες για την φαρμακευτική́ αγωγή́ που ακολουθείτε, πληροφορίες για την κατάσταση της υγειάς σας, την οικογενειακή́ σας κατάσταση και των οικείων σας όπου είναι απαραίτητο, την εθνικότητα σας  και ιατρικές γνωματεύσεις, πιστοποιητικά́, βεβαιώσεις ή αποτελέσματα εξετάσεων σχετικών με τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε και τέλος, πληροφορίες που αφορούν την ασφαλιστική́ σας κάλυψη.
Επίσης, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά́ με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, τις λειτουργίες των μηχανήματων και συσκευών ιδιοκτησίας του Ομίλου, των ενσύρματων ή ασύρματων δικτυών στις εγκαταστάσεις μας, καθώς  και πληροφορίες δραστηριότητας όπως, ενδεικτικά η ώρα πρόσβασης, η συχνότητα πρόσβασης και η διάρκεια των δραστηριοτήτων σας μεσώ των παραπάνω μηχανήματων και δικτυών.
Συλλέγουμε πληροφορίες από́ και σχετικά́ με τους υπολογιστές, τα κινητά́, και άλλες συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε και συνδέονται με το δίκτυο των εταιριών του Ομίλου όπως για παράδειγμα αναγνωριστικό́ συσκευής,  διεύθυνση IP, χρονικό́ διάστημα χρήσης δικτύου και δεδομένα από μικρά αρχεία κειμένου με κωδικοποιημένη πληροφορία που δημιουργούνται από τους υπολογιστές που τρέχουν οι ιστοσελίδες γνωστά ως Cookies
Συλλέγουμε πληροφορίες (εικόνα μόνον, χωρίς δυνατότητα καταγραφής ήχου) από́ το σύστημα βιντεοεπιτήρησης (CCTV) για λόγους ασφαλείας δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις προϋποθέσεις που αφορούν τη συλλογή́ δεδομένων όπως αυτοί́ ισχύουν για χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (βλ. Οδηγία ΑΠΔΠΔ 1/2011 – Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών / Άρθρο 20)
Συλλέγουμε πληροφορίες, επίσης, που αφορούν την ακαδημαϊκή́ και επαγγελματική́ σας κατάρτιση, όπως για παράδειγμα βιογραφικά (στην περίπτωση αίτησης για εργασία), τίτλους σπουδών, προϋπηρεσία καθώς και εισαγωγικά́ σας σημειώματα (Cover Letters) που αναφέρουν τους λόγους αιτήσεως σας για εργασία σε κάποια από τις εταιρίες του Ομίλου όπως επίσης και συστατικές επιστολές. 
Συλλέγουμε πληροφορίες που αφορούν κινήσεις αγοράς ή πώλησης μετοχών της Εταιρίας ανά επενδυτική μερίδα βάσει των υποχρεώσεων μας για ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
Τέλος, στα πλαίσιο της συνεργασίας μας και της μεταξύ́ μας εκτέλεσης σύμβασης λήψης ή προμήθειας αγαθών ή/και υπηρεσιών από και προς τις εταιρίες του Ομίλου συλλέγουμε στοιχεία επικοινωνίας και συναλλαγής των νόμιμων εκπροσώπων των προμηθευτών και συνεργατών μας.


ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Αναλόγως των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, κάθε εταιρία εταιρεία του Ομίλου  επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για τους παρακάτω σύννομους σκοπούς βάσει των σχετικών άρθρων σύννομης επεξεργασίας του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, οι οποίοι είναι κυρίως, η εκτέλεση σύμβασης ή προσυμβατικής σχέσης και η διασφάλιση της τήρησης των μεταξύ μας συμβατικών υποχρεώσεων, η συμμόρφωση του Ομίλου και των εταιριών με τις έννομες υποχρεώσεις τους, η άσκηση των δικαιωμάτων ή η εκπλήρωση των υποχρεώσεων των εταιριών του Ομίλου σε συμμόρφωση με το Εργατικό Δίκαιο και το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης (για την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων εργαζομένων στις εταιρίες του Ομίλου) στο βαθμό που επιτρέπεται από το Νόμο, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις που η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών», και επιτρέπεται από το Νόμο και για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων του Ομίλου εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».  
Τέλος, η νομική βάση επεξεργασίας μπορεί να είναι η συγκατάθεση σας, η οποία θα πρέπει να εκφράζεται με σαφή θετική ενέργεια, προτού ο Όμιλος προβεί στις συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας όταν αυτές δεν καλύπτονται από τις παραπάνω νομικές βάσεις  
Για τη λήψη της συγκατάθεσης πριν από τη συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας θα σας παρέχεται πρόσθετη πληροφόρηση ώστε να μπορείτε ενημερωμένα να αποφασίσετε εάν επιθυμείτε να παρέχετε ή όχι τη συγκατάθεσή σας. Στην ενημέρωση αυτή θα αναφέρεται ότι έχετε πάντοτε το δικαίωμα να αρνηθείτε χωρίς να δημιουργείται αρνητικός αντίκτυπος στην οποιαδήποτε σχέση σας με τον Όμιλο και ότι επίσης έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με την ίδια ευκολία με την οποία τη δώσατε καθιστώντας επίσης σαφές ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας μέχρι την στιγμή της ανάκλησης της. 
Ενδεδειγμένες (Ειδικές) Νομικές Βάσεις για τα Διαγνωστικά Κέντρα 
Κατ’ αρχήν θα πρέπει γίνει σαφές ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αρνηθούμε την παροχή των υπηρεσιών υγείας με μόνο επιχείρημα ότι αρνηθήκατε να μας παρέχετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφού η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων σας είναι καταρχήν απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας, ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του εθνικού δικαίου ή βάσει σύμβασης και υπό την ευθύνη επαγγελματία στον τομέα της υγείας (άρθρο 9 παρ. 2. στοιχείο (η) του ΓΚΠΔ), που υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου βάσει του δικαίου της Ένωσης ή της Χώρας και βάσει των κανόνων που θεσπίζονται από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς (άρθρο 9 παρ. 3. του ΓΚΠΔ).  Στις παραπάνω περιπτώσεις για το θέμα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων η υπογραφή σας έχει την έννοια του «έλαβα γνώση». 
Η συγκατάθεση σας είναι απαραίτητη νομική βάση για εμάς για την σύννομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μόνο όταν αυτή απαιτείται ρητά από διάταξη νόμου, όπως για παράδειγμα, για την συμμετοχή σας σε δραστηριότητες επιστημονικής έρευνας ή στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών.  Θα πρέπει όμως να γίνει κατανοητό, ότι δεν θα πρέπει να συγχέεται το θέμα της προηγούμενης συγκατάθεσης σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας με την προηγούμενη συγκατάθεση σας για τον σκοπό της παροχής ιατρικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και της οιασδήποτε ιατρικής πράξης (οποιαδήποτε επιστημονικής μεθόδου πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης της υγειάς συμπεριλαμβανομένων των πράξεων της της συνταγογράφησης, η εντολής για διενέργεια πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοσης ιατρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων καθώς και της γενικής συμβουλευτικής υποστήριξης).
Επιπρόσθετη ενδεδειγμένη νομική βάση είναι η εκπλήρωση δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας με βάση του ισχύοντες κανόνες δημοσίου δικαίου που το καθορίζουν. 


ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Στον Όμιλο συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα με βάση τις παραπάνω νομικές βάσεις από εσάς ή άλλες πηγές άντλησης πληροφοριών αναλόγως της σχέσης που έχετε με τις εταιρίες το Ομίλου, αρκετές εκ των οποίων αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά. Επομένως συλλέγουμε πληροφορίες: 
Όταν επισκέπτεστε κάποια από τις ιστοσελίδες των εταιριών του Ομίλου (www.mediconsa.com, www.megalab.info, www.gi-net.gr) μέσα από τις οποίες συλλέγουμε, σύμφωνα με τη ρητή σας συγκατάθεση, μέσω των Cookies πληροφορίες που αφορούν την τερματική σας συσκευή, το λειτουργικό σύστημά της καθώς και τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης. 
Όταν προσκομίζετε οι ίδιοι βιογραφικά, ή τα αποστέλλετε με αλληλογραφία ή email στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος σας για να εργαστείτε σε κάποια εταιρία του Ομίλου όπως επίσης και άλλα έγγραφα (συστατικές επιστολές ή τα απαραίτητα δικαιολογητικά) σε περίπτωση πρόσληψης σας. 
Όταν καλείτε αριθμούς του Ομίλου, στέλνετε email ή συμπληρώνετε φόρμες αίτησης, ή παραγγελίες, ή κλείνετε ραντεβού για εξετάσεις
Όταν μας στέλνετε ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση για να σας στείλουμε αποτελέσματα εξετάσεων, ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγια 
Όταν επικοινωνείτε με κάποιο από τα γραφεία των εταιριών του Ομίλου για να εκφράσετε κάποια γνώμης,  ή κάποιο παράπονο ή σχόλιο. 
Όταν ζητάτε κάποια υπηρεσία, και πρέπει να επιβεβαιώσουμε την ηλικία σας και να ελέγξουμε εάν χρειάζεται συναίνεση ή συγκατάθεση κάποιου τρίτου για λογαριασμό σας σε περίπτωση που ο νόμος δεν σας το επιτρέπει. 
Όταν σας εγγράφουμε βάσει της συγκατάθεσης σας ή εγγράφεστε εσείς εθελοντικά σε έντυπες ή ηλεκτρονικές λίστες για να λαμβάνετε νέα του Ομίλου, ή άλλο υλικό Marketing μέσω email, ή SMS. 
 Όταν εμφανίζεσθε στις εγκαταστάσεις των εταιριών του Ομίλου και σε συγκεκριμένα σημεία γίνεται λήψη οπτικοακουστικού υλικού από κλειστό σύστημα βιντεοεπιτήρησης. 
Όταν εκτελείτε πράξεις αγοραπωλησίας μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
Όταν επικοινωνούμε με πληροφορικά συστήματα του δημοσίου που αφορούν την συνταγογράφηση ή την ασφάλιση σας καθώς και από ιδιωτικούς φορείς ασφάλισης για την επιβεβαίωση της ισχύος της ασφάλισης σας


ΠΗΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Οι πηγές άντλησης των πληροφοριών ποικίλουν, αναλόγως της δραστηριότητας των Εταιριών. Παρακάτω αναφέρονται οι βασικές πηγές από τις οποίες οι Εταιρίες αντλούν τις πληροφορίες που συλλέγουν. 
Ένας μεγάλος όγκος πληροφοριών που συλλέγουμε έρχεται συνηθώς από́ τους ιδίους τους ασθενείς, τους οικείους και τους συνοδούς τους, τους υποψηφίους ή ενδιαφερομένους για εργασία, τους εργαζόμενους στις εταιρίες καθώς και τους προμηθευτές και συνεργάτες με τις εταιρίες του Ομίλου. 
Πέραν αυτού́ όμως αναφέρουμε ενδεικτικά́ κάποιες επιπρόσθετες πηγές από́ τις οποίες μπορεί́ να προέρχονται τα δεδομένα που συλλέγουμε όπως, οι θεράποντες γιατροί και άλλες εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών υγείας όπως νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης μονάδες μεταφοράς ασθενών, τοπικές αρχές, δημόσια ή ιδιωτικά́ κέντρα υγείας, εταιρίες ή ηλεκτρονικές πλατφόρμες εύρεσης εργασίας, ιδιωτικοί και δημόσιοι ασφαλιστικοί φορείς καθώς και εταιρικοί πελάτες οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες μας στο προσωπικό τους κλπ.


ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Νομιμότητα, Αντικειμενικότητα, Διαφάνεια 
Όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, αυτό γίνεται πάντα στη βάση ότι η επεξεργασία είναι νόμιμη, θεμιτή και στηρίζεται στη διαφάνεια των διαδικασιών μας ως προς το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία επεξεργαζόμαστε
Περιορισμός του Σκοπού 
Όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε, συλλέγονται για καθορισμένους ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Δεν πρόκειται να τα υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς για τους οποίους τα είχαμε συλλέξει αρχικά, εκτός εάν πρόκειται για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικής με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ της Ελληνικής Νομοθεσίας.  Η αρχή του περιορισμού το σκοπού δεν εφαρμόζεται όταν τα δεδομένα έχουν ανωνυμοποιηθεί 
Ελαχιστοποίηση των δεδομένων   
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε είναι κατάλληλα, συναφή και
περιορίζονται στο απαραιτήτως αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους
υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για τον λόγο αυτό φροντίζουμε, όλες οι αναγκαίες απαιτήσεις να ενσωματώνεται στις όποιες λειτουργικές μας διαδικασίες και τις υποστηρικτές τεχνολογίες και ότι όλα τα τρίτα πρόσωπα που υποστηρίζουν την σχετιζόμενη με την επεξεργασία δεδομένων επιχειρησιακή δραστηριότητα είναι πλήρως ενημερωμένα. 
Ακρίβεια των δεδομένων 
Φροντίζουμε πάντα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να είναι ακριβή και, όταν είναι
αναγκαίο, να επικαιροποιούνται. Λαμβάνουμε όλα τα
εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή τη διόρθωση δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, ως προς τον σκοπό της επεξεργασίας. Δημιουργούμε μηχανισμούς περιοδικού ελέγχου δεδομένων τους οποίους και ενσωματώνουμε στις υφιστάμενες διαδικασίες και τεχνολογίες ώστε να μπορούμε να επικυρώνουμε την ακρίβεια των δεδομένων σε σχέση με την πηγή και τα συστήματα που τα επεξεργάζονται. 
Ιδιαίτερα στην περίπτωση των Ευαίσθητων Δεδομένων φροντίζουμε να επικυρώνονται ως ακριβή και ενήμερα πριν τη χρήση, αξιολόγηση, ανάλυση, αναφορά ή άλλη επεξεργασία τους η οποία είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη τόσο για τα άτομα όσο και για τον ίδιο τον Όμιλο στην περίπτωση χρήσης ανακριβών και μη επίκαιρων δεδομένων.
Εγκαθιστούμε μηχανισμούς οι οποίοι φροντίζουν να υπάρχει η σχετική επικοινωνία εγκαίρως σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα λογικά πλαίσια του εφικτού όταν υφίστανται αλλαγές στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από την κάθε εταιρία του Ομίλου ή τρίτα πρόσωπα που εργάζονται για αυτήν. 
Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης 
Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τέτοια μορφή που να επιτρέπει την ταυτοποίηση σας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους και για όσο μας το επιβάλει η ισχύουσα νομοθεσία. Μπορούμε να διατηρήσουμε δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, ή για στατιστικούς σκοπούς (άρθρο 89 παρ. 1 ΓΚΠΔ), έχοντας από πριν εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) για την διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας όπως για παράδειγμα η ανωνυμοποίηση τους (ήτοι η κατάργηση ή η τροποποίηση οποιονδήποτε στοιχείων έχουμε για εσάς έτσι ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν με κανέναν τρόπο να υποδείξουν εσάς) κρυπτογράφηση τους (ήτοι η τεχνική τροποποίηση των δεδομένων σε μορφή που είναι αδύνατο να διαβαστούν χωρίς την ύπαρξη μιας σωστής ακολουθίας ψηφίων σε συνδυασμό με έναν ανάλογο αλγόριθμο διαχωρισμού της) καθώς και άλλες σχετικές μεθόδους. 
Τέλος καταστρέφουμε με ασφαλή τρόπο όλα εκείνα τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία λήγει το χρονικό διάστημα που ήταν αναγκαίο σε σχέση με τους σκοπούς επεξεργασίας τους. 
Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των δεδομένων 
Φροντίζουμε να χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που να διασφαλίζουν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων όταν γίνεται επεξεργασία τους η οποία περιλαμβάνει την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά. 
Για να το επιτύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα ασφάλειας πληροφοριών το οποίο περιλαμβάνει προληπτικούς και ανιχνευτικούς ελέγχους ασφάλειας αναλόγως του εκτιμώμενου κινδύνου της σχετιζόμενης επιχειρησιακής δραστηριότητας και της ευαισθησίας των πληροφοριών. Ενσωματώνουμε στις επιχειρηματικές δραστηριότητες μας τις βέλτιστες πολιτικές λειτουργικής ασφάλειας στο πλαίσιο του αναλογικού, όπως για παράδειγμα, πολιτικές επιχειρησιακής συνέχειας και ανάκτησης δεδομένων λόγω καταστροφής, διαχείρισης προσβάσεων, κατηγοριοποίησης και ταξινόμησης της  πληροφοριών, διαχείρισης κρίσεων και περιστατικών ασφάλειας πληροφοριών, ελέγχους πρόσβασης στο δίκτυο του Ομίλου, μέτρα φυσικής ασφάλεια και διαχείρισης κινδύνων.
Λογοδοσία 
Ως υπεύθυνοι επεξεργασίας αλλά και ως εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων αναγνωρίζοντας την ευθύνη λογοδοσίας που μας αναλογεί αναλόγως του ρόλου μας σε κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχουμε δημιουργήσει τους μηχανισμούς που αποδεικνύουν την συμμόρφωση μας σε όλες τις παραπάνω αρχές επεξεργασίας συμπεριλαμβανομένων και μηχανισμών για την ικανοποίηση των αιτημάτων άσκησης δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων.

 
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Η σύννομη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, ποικίλοι αναλόγως των επιχειρησιακών  δραστηριοτήτων που προκύπτουν σύμφωνα και με το Αντικείμενο Δραστηριότητας της κάθε εταιρίας του Ομίλου. Κάποιες από αυτές μπορεί να είναι κοινές (όπως για παράδειγμα η συλλογή των δεδομένων υποψηφίων για εργασία, αναλόγως της Εταιρίας που έβαλε την αγγελία), ενώ κάποιες άλλες να διαφέρουν (συλλογή δεδομένων ασθενών στις Εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες υγείας). Με βάση τα παραπάνω κάνουμε χρήση των πληροφοριών που συλλέγουμε: 
•    Στην περίπτωση που λειτουργούμε ως πάροχος ιατρικών υπηρεσιών για να μπορέσουμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή́ ιατρική́ διάγνωση,  για να ελέγξουμε την ασφαλιστική σας κάλυψη πριν από την παροχή της υπηρεσίας ή οποία καλύπτεται από ασφαλιστικό φορέα, (αναλόγως του ασφαλιστικού ταμείου που χρησιμοποιείτε), για να ενημερώσουμε το άτομο ή τον οργανισμό που σας παρέπεμψε σε εμάς (θεράποντα ιατρό, ή νοσοκομείο) για να αποστείλουμε τα αποτελέσματα της ιατρικής διάγνωσης και με βάση τη δική σας συγκατάθεση, και τέλος βάσει των υποχρεώσεων μας για τεκμηρίωση σύμφωνα με το Νόμο των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. 
•    Όταν κάνετε αίτηση για να εργαστείτε σε κάποια θέση στον Όμιλο είτε ανταποκρίνεστε σε αγγελία που έχουμε δημοσιεύσει, είτε έρχεστε εκ μέρους εταιρίας ευρέσεως εργασίας με σκοπό να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα για την θέση. Σε περίπτωση πρόσληψης θα σας γνωστοποιήσουμε νέα δήλωση ιδιωτικότητας η οποία αφορά τους εργαζομένους στον Όμιλο.
•    Μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV, (βάσει λογικών επιπέδων αναγκαιότητας) το οποίο καταγράφει μόνον εικόνα και όχι ήχο. Το κλειστό κύκλωμα διασφαλίζει την ασφάλεια των εργαζομένων, επισκεπτών, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των εταιριών του Ομίλου από παράνομη, ανεπιθύμητη ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα χωρίς την απαραίτητη εξουσιοδότηση.
•    Την εκτέλεση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του Ομίλου έναντι νομικών και φυσικών προσώπων αλλά́ για να διασφαλίσουμε ότι τα  ίδια νομικά ή φυσικά πρόσωπα έχουν την ευχέρεια να εξασκήσουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι του Ομίλου όπως για παράδειγμα στον τομέα του εργατικού́ δίκαιου, του δίκαιου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, ή  της διερεύνησης ενός αιτήματος πρόσβασης σας, ή για την είσπραξη και εξόφληση των οφειλών που έχουν προκύψει από́ την παροχή́ των υπηρεσιών – συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών -  καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τις παραπάνω εμπορικές συναλλαγές. 
•    Για την άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, για τη συμμόρφωσή του Ομίλου με τις έννομες υποχρεώσεις του, καθώς και το κατά́ περίπτωση καθήκον προς το δημόσιο συμφέρον στις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές, διοικητικές, υγειονομικές και φορολογικές Αρχές
•    Για την διερεύνηση εγκλημάτων και την προστασία σας έναντι απάτης ή καταπολέμησης κάθε μορφής εγκληματικότητας και αποτροπής προσβολής έννομων αγαθών, όταν αυτό ζητηθεί βάσει αιτημάτων, ενταλμάτων δικογράφων από τις αρμόδιες αρχές. 
•    Για την διερεύνηση της βελτίωσης των υπηρεσιών μας προς εσάς και την ενημέρωση σας για αυτές ή και για ενδεχόμενα προνομία που μπορεί́ να σας ενδιαφέρουν. Η επεξεργασία αυτή γίνεται μόνον μετά από τη δικιά σας συγκεκριμένη, ρητή, και εν πλήρει επιγνώσει συγκατάθεση σας για τον σκοπό αυτό. 
•    Για την ηλεκτρονική επικοινωνία μαζί σας, μέσω των στοιχείων που εσείς μας έχετε δώσει και μετά από την συγκατάθεση σας, με σκοπό την διαφήμιση νέων υπηρεσιών την προώθηση νέων υπηρεσιών μέσω  newsletter. (Θεωρούμε αυτονόητο ότι σε κάθε τέτοιο μήνυμα, θα σας κοινοποιούμε σε εμφανές σημείο την εταιρική μας ταυτότητά συνοδευόμενη από οδηγίες που θα σας δίνουν τη δυνατότητα να ζητάτε, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, τον τερματισμό́ της επικοινωνίας μας μαζί́ σας και τη διαγραφή́ των δεδομένων σας που αφορούν την διαφημιστική επικοινωνία από́ τη βάση μας.
•    Μέσω των τηλεφωνικών μας κέντρων, ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  για να σας κλείσουμε ένα ραντεβού, για να καταγράψουμε και να εκτελέσουμε μια παραγγελία, για να απαντήσουμε σε ένα αίτημα ή κάποιο παράπονο σας, για καταγράψουμε μία γνώμη ή ένα σχόλιο σας. 
•    Μέσω των ιστοσελίδων για να βελτιώσουμε την λειτουργία τους, να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και πάντα κατόπιν της δικής σας συγκατάθεσης ή οποία σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί όρο εισόδου στις ιστοσελίδες μας. 


ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Κάθε φορά́ που επισκέπτεστε κάποια από τις ιστοσελίδες του Ομίλου που αναφέρονται παραπάνω , αποστέλλεται ένα Cookie στη συσκευή́ σας. Αυτό́ είναι ένα μικρό́ αρχείο πληροφοριών που αποθηκεύεται στον σκληρό́ σας δίσκο και μας ενημερώνει για την πρόσβαση του υπολογιστή́ σας στην ιστοσελίδα μας. Σκοπός ύπαρξης αυτών των αρχείων είναι μας βοηθήσουν να μετρήσουμε την επισκεψιμότητα στις ιστοσελίδες μας να βελτιώσουμε τη λειτουργία το περιεχόμενο και την εμφάνιση τους ώστε να προσαρμόζονται πλήρως στις ανάγκες σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά́ με την πολιτική́ Cookies που ακολουθεί o Όμιλος μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ανάλογο σύνδεσμο. 


ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Κάθε εταιρία του Ομίλου, αναλόγως αντικειμένου δραστηριότητας και νομικής βάσης διατηρεί τα δεδομένα σας μέχρι να μην είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή́ των υπηρεσιών σε εσάς, βάσει των συμβατικών της υποχρεώσεων ή να μην συντρέχει κάποιος άλλος λόγος που να επιβάλλει τη διατήρηση τους. Ο λόγοι της διατήρησης των προσωπικών δεδομένων  προσδιορίζονται κατά́ περίπτωση και εξαρτώνται, από́ τη φύση των προσωπικών δεδομένων, το λόγο της συλλογής και επεξεργασίας τους, και από́ τις σχετικές σύννομες λειτουργικές ανάγκες της εκάστοτε εταιρίας για τη διατήρηση τους.
Στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών υγείας υπάρχει η εκ του νόμου (Ν. 3418/2005) υποχρέωση της διατήρησης των σχετικών ιατρικών αρχείων σε ιδιωτικά́ ιατρεία και τις λοιπές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ιδιωτικού́ τομέα για δέκα (10) έτη από́ την τελευταία επίσκεψη του ασθενή́, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις για είκοσι (20) έτη από́ την τελευταία επίσκεψη του ασθενή́. Τα δεδομένα μετά, ανωνυμοποιούνται ή καταστρέφονται σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες του Ομίλου. 
Στην περίπτωση που υποβάλετε βιογραφικό́ για να εργασθείτε σε κάποια εταιρία του ομίλου το βιογραφικό σας θα κρατηθεί στη βάση μας για έξι (6) μήνες από́ την ημέρα αποστολής του και στη συνέχεια θα διαγραφεί βάσει της πολιτικής και των διαδικασιών διατήρησης / διαγράφης δεδομένων του Ομίλου .
Στην περίπτωση που είστε προμηθευτής ή πελάτης τα φορολογικά σας στοιχεία που έχουν χρησιμοποιηθεί μπορούν να διατηρηθούν τουλάχιστον πέντε (5) έτη από τη λήξη του φορολογικού έτους που υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης ή μέχρι να παραγραφεί το δικαίωμα έκδοσης από τη φορολογική διοίκηση πράξης προσδιορισμού φόρου, ή μέχρι να τελεσιδικήσει η απαίτηση της φορολογικής διοίκησης σε συνέχεια φορολογικού ελέγχου ή έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς η απαίτηση λόγω εξόφλησης.
Σχετικά με το υλικό κάμερας (CCTV) η διατήρηση του αρχείου κρατάει από 7 έως 15 ημέρες. (Οδηγία 1-2011) εκτός εάν συντρέχουν άλλοι λόγοι που επιβάλουν τη διατήρηση του για παραπάνω χρονικό διάστημα. 


ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ 
Η οποιαδήποτε διαβίβαση πληροφοριών που σας αφορούν, γίνεται με απόλυτο σεβασμό́ στην ιδιωτικότητα σας και κατόπιν αιτήματος σας, στο πλαίσιο και όπου επιτρέπει η αρχή της φορητότητας ή μετά από τη συγκατάθεσή σας ή κάποιου εξουσιοδοτημένου από εσάς στην περίπτωση που αδυνατείτε να την δώσετε (λόγω ηλικίας, ή τελείτε υπό δικαστική συμπαράσταση) ή στην περίπτωση που μας το επιβάλει ο Νόμος ή Εποπτικές, Δικαστικές ή Αστυνομικές αρχές. 
Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να μοιραστούμε πληροφορίες σας με άλλους οργανισμούς οι οποίοι παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίας στις εταιρίες του Ομίλου. Οποιαδήποτε μεταφορά δεδομένων που σας αφορούν γίνεται πάντα σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό́ Κανονισμό́ Προστασίας Δεδομένων την εθνική νομοθεσία που αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το ιατρικό απόρρητο καθώς και το απόρρητο των ηλεκτρονικών πληροφοριών και αφού́ έχουμε διασφαλίσει ότι οι αποδέκτες των πληροφοριών σας έχουν τουλάχιστον τα ίδια τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα τους και δεσμεύονται συμβατικά ως προς αυτές τις απαιτήσεις, ανεξαρτήτων εάν εκτελούν επεξεργασία των δεδομένων σας, για παράδειγμα, συμφωνητικά εμπιστευτικότητας ή επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Κάποιοι από τους αποδέκτες πέραν από τους οργανισμούς που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να είναι ενδεικτικά άλλες δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια, άλλα συνεργαζόμενα διαγνωστικά́ κέντρα κλπ), κυβερνητικοί φορείς και υπηρεσίες, ελεγκτικές αρχές, θεράποντες ιατροί, δικηγόροι καθώς και εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών και  διαδικτυακών υπηρεσιών κλπ.


ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΕ/ΕΟΧ
Κατά́ κανόνα δεν κοινοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού́ χαρακτήρα σας σε οργανισμούς εγκατεστημένους σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία). Στην περίπτωση που θα προκύψει ανάγκη της μεταφοράς δεδομένων εκτός των παραπάνω αναφερομένων χωρών αυτό θα γίνεται πάντα βάσει των αποφάσεων επάρκειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εταιρικών Δεσμευτικών Κανόνων, τυποποιημένων συμβάσεων ή εάν υφίστανται εγκεκριμένοι κώδικες δεοντολογίας.

   
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ 
Η διαφάνεια είναι θεμελιώδης απαίτηση σε κάθε σύστημα προστασίας δεδομένων καθώς το δικαίωμα σας στην ιδιωτικότητα δεν μπορεί να διασφαλιστεί εάν δεν έχετε ενημερωθεί επαρκώς σχετικά με τις δραστηριότητες του Ομίλου ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας. 
Για αυτόν τον λόγο ο Όμιλος έχει δημιουργήσει τις υποδομές που του επιτρέπουν να αποδεικνύει στην πράξη με τα κατάλληλα μέτρα, τις διαδικασίες και μέσω αυτής της δημόσια προσβάσιμης πολιτικής μέσω των ιστοσελίδων του, τον σεβασμό των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα και με τα άρθρα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Παρακάτω γίνεται αναφορά σε κάθε δικαίωμα που έχετε σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων σας καθώς και τους σχετικούς περιορισμούς στο πεδίο εφαρμογής  συγκεκριμένων δικαιωμάτων σε επεξεργασίες δεδομένων που αφορούν την υγεία.  
Για την άσκηση κάθε δικαιώματος σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου στο dpo@mediconsa.com, με το σχετικό αίτημα σας. 
Δικαίωμα Ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. 
Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας όλων όσων συλλέγουν δεδομένα απευθείας από εσάς ή από τρίτους για λογαριασμό σας τον νόμιμο λόγο της συλλογής των δεδομένων σας, το χρονικό διάστημα που διατηρούνται και τους αποδέκτες των δεδομένων μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά τις 30 ημέρες εκτός εάν αποδεδειγμένα είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκο και δύναται να παραταθεί για 60 ημέρες ακόμα. 
Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας 
Παράλληλα με το δικαίωμα ενημέρωσης έχετε το δικαίωμα να λάβετε πλήρη και ενδελεχή πληροφόρηση όπως επίσης και προφορική ή έγγραφη επιβεβαίωση της επεξεργασίας δεδομένων, της περιγραφής των σκοπών της επεξεργασίας. Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας, είτε σε φυσική μορφή, είτε σε ηλεκτρονική, (σε περίπτωση που μας το ζητήσετε ηλεκτρονικά). 
Αναφορικά με τα δεδομένα υγείας, αν και το δικαίωμα πρόσβασης ενός ατόμου στα δεδομένα του σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, βεβαίως, δεν μπορεί να κληρονομηθεί, σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, σε περίπτωση θανάτου υφίσταται διακριτό δικαίωμα υπέρ των κληρονόμων (εφόσον είναι συγγενείς μέχρι τετάρτου βαθμού) στην πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία και τη λήψη αντιγράφων του φακέλου μετά τον θάνατο του ασθενούς. 
Διατηρούμε το δικαίωμα, στην περίπτωση που το αίτημα σας είναι εμφανώς αβάσιμο, ή επαναλαμβάνεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών ή είναι καταχρηστικό, ή ζητάτε μεγάλο αριθμό αντιγράφων, να αρνηθούμε την ικανοποίηση του ή να επιβάλουμε ένα εύλογο διοικητικό τέλος.  
Δικαίωμα Διόρθωσης Δεδομένων 
Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να προβούμε σε διόρθωση των δεδομένων σας σε περίπτωση που παρουσιάζονται λανθασμένα ή ελλιπή (όπως για παράδειγμα δημογραφικών πληροφοριών), προσκομίζοντας τα ανάλογα τεκμήρια για να προχωρήσουμε στις σχετικές διορθώσεις.  Στην περίπτωση που σας παρέχουμε υπηρεσίες στον τομέα της υγείας, το πεδίο εφαρμογής του δικαιώματος αυτού είναι περιορισμένο (όπως για παράδειγμα, διόρθωσης αποτελεσμάτων κλινικών ή παρακλινικών εξετάσεων ή της διάγνωσης που βασίστηκε σε αυτές χρησιμοποιώντας ως αιτιολογία πιο πρόσφατες εξετάσεις ή κάποια άλλη διαφορετική διάγνωση από άλλον θεράποντα ιατρό)   
Δικαίωμα Διαγραφής Δεδομένων (Δικαίωμα στη λήθη) 
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας για δικούς σας προσωπικούς λόγους, χωρίς να είναι απαραίτητο να αιτιολογήσετε την απόφαση σας αυτή. Ιδίως στις περιπτώσεις που έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας (όπως για παράδειγμα στην αποστολή ενημερωτικών και προωθητικών email  από κάποια εταιρία μας). Θα πρέπει όμως να σας γνωστοποιήσουμε ότι το δικαίωμα αυτό δεν είναι απόλυτο, αλλά σταθμίζεται με το αν υπάρχει κάποιος άλλος υπέρτερος νόμιμος λόγος διατήρησης τους (όπως για παράδειγμα η νομική υποχρέωση για την Εταιρία της διατήρησης ιατρικών δεδομένων).  Επομένως, και αυτό το δικαίωμα έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής σε επεξεργασία δεδομένων που αφορούν την υγεία όταν σας παρέχουμε σχετικές με αυτήν υπηρεσίες.  Περιπτώσεις στις οποίες μπορούμε να προβούμε σε διαγραφή των δεδομένων είναι όταν έχει αποκαλυφθεί απάτη στη χρήση των δεδομένων σας και επιχειρείται η διαγραφή των επιζήμιων ενεργειών που έκανε κάποιος εκτός εταιρίας για λογαριασμό σας εξαπατώντας σας.  
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, ανεξαρτήτως του σταδίου που βρίσκεται η επεξεργασία αυτή, σε περίπτωση που έχετε κάποια αμφισβήτηση για την ακρίβεια τους (για τον χρόνο που είναι απαραίτητος για την επιβεβαίωση της ακρίβειας τους), ή όταν θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι απαραίτητα για εμάς με βάση την συμφωνία που έχουμε κάνει ως προς την επεξεργασία τους αλλά συνεχίζουν να είναι απαραίτητα για εσάς για να εδραιώσετε ή ασκήσετε τις έννομες αξιώσεις σας, ή έχετε αμφιβολίες ως προς τη σύννομη επεξεργασία τους.  Και αυτό το δικαίωμα όμως έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής σε επεξεργασία δεδομένων που αφορούν την υγεία όταν σας παρέχουμε σχετικές με αυτήν υπηρεσίες. Σε περίπτωση άσκησης αυτού σας του δικαιώματος τα δεδομένα σας θα μεταφερθούν σε ένα άλλο σύστημα στο οποίο δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι χρήστες της Εταιρίας. Τα δεδομένα σας θα παραμείνουν εκεί με στόχο τη διασφάλιση της μη περαιτέρω επεξεργασίας τους παρά μόνον της αποθήκευσης τους μέχρις ότου αποφασίσετε να παράσχετε τη συγκατάθεση σας (εάν είναι απαραίτητη) για την επεξεργασία τους, ή εάν είναι απαραίτητα για την άσκηση των έννομων δικαιωμάτων σας, ή είναι απαραίτητα για την προστασία των συμφερόντων τρίτου προσώπου, ή είναι απαραίτητα για λόγους ανάγκης και δημόσιου συμφέροντος. 
Σε μερικές περιπτώσεις ο περιορισμός της επεξεργασίας μέσω της μεταφοράς σε σύστημα περιορισμένης πρόσβασης ενδέχεται να είναι προσωρινός μέχρι την τελική απόφαση της εταιρίας για την επεξεργασία τους (όπως για παράδειγμα εάν τα δεδομένα σας είναι ακριβή, ή εάν υπάρχουν νομικές βάσεις που ξεπερνούν το δικαίωμα σας για περιορισμό των δεδομένων σας). Σε αυτή την περίπτωση έχουμε το δικαίωμα να άρουμε τον περιορισμό αλλά θα σας παρέχουμε επαρκή εξήγηση για την ενέργεια αυτή πριν από την άρση του. 
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας
Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας είναι μία καινοτομία του νέου Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος σας δίνει την δυνατότητα να μετακινήσετε, αντιγράψετε ή διαβιβάσετε τα προσωπικά σας δεδομένα εύκολα από ένα πληροφοριακό σύστημα σε ένα άλλο (είτε αυτό είναι δικό σας σύστημα είτε πρόκειται για πληροφοριακό σύστημα τρίτου, ή κάποιου άλλου υπεύθυνου επεξεργασίας). Σε κάθε περίπτωση πριν από την μεταφορά των δεδομένων σας η Εταιρία θα λαμβάνει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι  η μεταφορά αυτή δεν θίγει δικαιώματα και ελευθερίες τρίτων και έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει δεδομένα όταν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος παρέχοντας πλήρη τεκμηρίωση για την ενέργεια αυτή.  
Δικαίωμα εναντίωσης (αντίρρησης) στην επεξεργασία των δεδομένων σας. 
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, οποτεδήποτε σας ενημερώνουμε ότι χρησιμοποιούμε το έννομο συμφέρον του Ομίλου για την επεξεργασία των δεδομένων σας έχετε το δικαίωμα της αντίρρησης στην επεξεργασία τους, προφορικά ή εγγράφως σε οποιοδήποτε εκπρόσωπο του Οργανισμού. Επίσης έχετε το δικαίωμα αντίρρησης της επεξεργασίας των δεδομένων σας για σκοπούς marketing, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης προφίλ. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας θα παρακαλούσαμε, οποιοδήποτε αίτημα αντίρρησης έχετε να το προωθήσετε άμεσα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου, για την γρήγορη επίλυση του. Στην περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν την υγεία και αυτό το δικαίωμα έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής δεδομένου ότι αρκετές επεξεργασίες δεδομένων επιβάλλεται να γίνουν εκ μέρους της Εταιρίας σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (βλ. τήρηση ιατρικού ιστορικού κλπ.)
Δικαίωμα μη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων 
Όταν λέμε αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης εννοούμε την δυνατότητα να λαμβάνουμε αποφάσεις στηριζόμενοι σε προσωπικά δεδομένα και με τεχνολογικά μέσα χωρίς να υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση ή με μερική ύπαρξη ανθρώπινης παρέμβασης κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης (μερικώς αυτοματοποιημένη απόφαση) συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης προφίλ. Στην περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν την υγεία γίνεται εύκολα κατανοητό ότι αυτό το δικαίωμα δεν εφαρμόζεται δεδομένου ότι πολλές από τις επιστημονικές αναλύσεις για την εξαγωγή διαγνωστικών αποτελεσμάτων στηρίζονται σε πλήρως η μερικώς αυτοματοποιημένες μεθόδους.
Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα σας αποτελεσματικά και έγκαιρα, θα πρέπει να έχουμε επιβεβαιώσει τα στοιχεία σας. Οι λόγοι που το κάνουμε αυτό είναι για να διασφαλίσουμε απόρρητο των επικοινωνιών και κυρίως το Ιατρικό Απόρρητο στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών υγείας. Η επιβεβαίωση των στοιχείων σας γίνεται με βάση τα στοιχεία που μας έχετε παραχωρήσει. 
Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την επιβεβαίωση των στοιχείων σας. Κατανοείτε όμως, ότι ενδεχομένως να μην μπορέσουμε να σας δώσουμε τις πληροφορίες που ζητάτε στην περίπτωση που υφίσταται κίνδυνος σε θέματα εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. 
Δικαίωμα καταγγελίας στην Εποπτική Αρχή
Έχετε επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στην Εποπτική́ Αρχή́ στην περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με βάση την επεξεργασία των δεδομένων σας. Σε αυτή την περίπτωση και αφού κρίνετε ότι δεν σας έχει ικανοποιήσει η ανταπόκριση του Ομίλου στην άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να υποβάλλετε την καταγγελία σας στην Αρχή́ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού́ Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 2106475600, email : contact@dpa.gr)


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι υψίστης σημασίας για εμάς και για αυτό  και σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας πληροφοριών του Ομίλου έχουμε  θέσει σε εφαρμογή́ προληπτικούς και ανιχνευτικούς μηχανισμούς ασφάλειας, μέσω των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα των πληροφοριών σας. Ενδεικτικά αναφέρονται μέθοδοι όπως η ανωνυμοποίηση, η κρυπτογράφηση και η ψευδονυμοποίηση των δεδομένων όπως επίσης ύπαρξη firewalls, διαφορετικών επιπέδων πρόσβασης πληροφοριών, συνεχόμενης εκπαίδευσης στο προσωπικό  και ύπαρξης Αυτοτελούς Γραφείου Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων. 
Οι μηχανισμοί αυτοί έχουν ως σκοπό να προφυλάξουν τα δεδομένα σας, τόσο κατά την αποθήκευση όσο και κατά τη μεταφορά και την επεξεργασία τους, από́ κακή́ χρήση, παρεμβολές και απώλειες, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά, τροποποίηση τους ή κοινοποίηση τους σε μη εξουσιοδοτημένους λήπτες στηριζόμενοι σε βέλτιστες πρακτικές και διεθνή πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 


ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ 
Ελέγχουμε, τροποποιούμε ή αναθεωρούμε αυτή τη Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε τακτά́ χρονικά́ διαστήματα ή όταν προκύψει κάποια αλλαγή τόσο στο εθνικό ή ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο. Η πιο πρόσφατη έκδοση της θα είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες του Ομίλου, καθώς και στα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών και μέσω επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. 


ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά́ με την παρούσα πολιτική́, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί́ μας με τους παρακάτω τρόπους.
Α. Μέσω αλληλογραφίας στη Διεύθυνση: 
Medicon Hellas ΑΕ 
Μελίτωνα 5-7 Γέρακας, 15344
Υπόψιν Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων 
Β. Μέσω email  (dpo@mediconsa.com) στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΕΚΔΟΣΗ    2Η 01.10.2022
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ     ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ     ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ     01.10.2022
ΔΙΑΝΟΜΗ:    ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ     ΜΕΧΡΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ