Πολιτική Αμοιβών Έκθεση Αποδοχών

Πολιτική Αμοιβών

01.07.2020    Πολιτική Αμοιβών μελών του Δ.Σ. και άλλων ανώτερων στελεχών 2020

28.06.2019    Πολιτική Αμοιβών μελών του Δ.Σ. και άλλων ανώτερων στελεχών 2019


 
Πολιτική Καταλληλότητας

30.06.2021    Πολιτική Καταλληλότητας 2021


 
Εκθέσεις Αποδοχών

06.06.2022    Έκθεση Αποδοχών 2022

30.06.2021    Έκθεση Αποδοχών 2021

01.07.2020    Έκθεση Αποδοχών 2020


 
Εκθέσεις Πεπραγμένων

10.06.2022    Έκθεση Πεπραγμένων 2022

30.06.2021    Έκθεση Πεπραγμένων 2021

 

Εκθέσεις Ανεξάτητων Μελών

10.06.2022    Έκθεση Ανεξάρτητων Μελών 2022