Παραγόμενα Αντιδραστήρια

Παράγουμε αντιδραστήρια ειδικά σχεδιασμένα για χρήση με συγκεκριμένα αναλυτικά συστήματα :

 • Beckman Coulter σειράς AU
 • Siemens ADVIA
 • Abbott ARCHITECT
 • Medilyzer

Κλινική Χημεία

Αντιδραστήρια για περισσότερες από 40 παραμέτρους, δοκιμασμένα σε μια ποικιλία αναλυτικών συστημάτων. Εξαιρετικά χαρακτηριστικά απόδοσης, μεγάλες ημερομηνίες λήξης και σταθερότητα βαθμονόμησης.

Όλα τα προϊόντα μας προσφέρονται σε ειδικές συσκευασίες για κάθε τύπο αναλυτή, με barcode για άμεση τοποθέτηση στο δίσκο αντιδραστηρίων. Οι ειδικές επιδόσεις που αναγράφονται στις Οδηγίες Χρήσης έχουν υπολογιστεί και επιβεβαιωθεί με τη χρήση του εκάστοτε τύπου αναλυτή, έτσι η ενσωμάτωση των αντιδραστηρίων μας στο αναλυτικό σύστημα γίνεται άμεσα και παρέχει όλες τις ευκολίες των προϊόντων του κατασκευαστή του αναλυτή.

Ο κατάλογος των προϊόντων μας περιλαμβάνει Εξετάσεις ρουτίνας, «Ειδικές» εξετάσεις, που συνήθως δεν προσφέρονται από τον κατασκευαστή του αναλυτή, Εξετάσεις Ανοσοχημείας (Ειδικών Πρωτεϊνών) με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν άριστες αναλυτικέ επιδόσεις, Βαθμονομητές και Υλικά Ελέγχου Ποιότητας για όλες τις εξετάσεις.

Χρησιμοποιούμε υψηλή τεχνολογία στην έρευνα και παραγωγή και καλύπτουμε πλήρως τις απαιτήσεις της ΕΕ για τα διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα (IVD).

Εξετάσεις ρουτίνας:
 • ACE
 • ACP
 • ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT/GPT)
 • ALBUMIN
 • ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)
 • AMMONIA
 • AMYLASE
 • AMYLASE MONOREAGENT
 • ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME (ACE)
 • ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT)
 • CALCIUM (Ca)
 • CHOLESTEROL
 • CHOLINESTERASE
 • CK-MB
 • CREATINE KINASE (CK)
 • CREATININE
 • CREATININE ENZYMATIC
 • DIRECT BILIRUBIN
 • γ-GLUTAMYL TRANSFERASE (GGT)
 • GLUCOSE 
 • HDL-CHOLESTEROL
 • IRON
 • LACTATE
 • LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) L-P
 • LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) P-L
 • LDL-CHOLESTEROL
 • MAGNESIUM (Mg)
 • PHOSPHOROUS
 • TOTAL BILIRUBIN
 • TOTAL PROTEIN
 • TRIGLYCERIDES
 • UNSATURATED IRON BINDING CAPACITY (UIBC)
 • UREA
 • URIC ACID
 • URINARY PROTEIN/CSF
 
Βαθμονομητές & Yλικά Eλέγχου Ποιότητας

Παρέχουμε υλικά ελέγχου και βαθμονόμησης για όλες τις παραμέτρους, σε υγρή μορφή, έτοιμη προς χρήση ή λυοφιλοποιημένη όπου χρειάζεται.

Κατασκευάζουμε τους Βαθμονομητές και Υλικά Ελέγχου ώστε να έχουν μακρό χρόνο λήξης (2-3 χρόνια) και με τρόπο που να ελαχιστοποιεί τον αριθμό των βαθμονομήσεων (ένας βαθμονομητής για όλη τη ρουτίνα). Όλα τα υλικά είναι ιχνηλάσιμα σε πρότυπα υλικά και μεθόδους υψηλότερου επιπέδου (όπου υπάρχουν) και οι τιμές αβεβαιότητας είναι διαθέσιμες στους πελάτες μας για να βοηθήσουν με τη διαπίστευση των εργαστηρίων τους.

 • 5-NUCLEOTIDASE CONTROL
 • A1 MICROGLOBULIN CAL
 • A1 MICROGLOBULIN CON
 • ACE CALIBRATOR
 • ACE CONTROL
 • ADA CALIBRATOR
 • ADA CONTROL
 • ALDOLASE CALIBRATOR
 • ALDOLASE CONTROLS
 • AMMONIA CALIBRATOR
 • AMMONIA CONTROL
 • APO-A1/APO-B CALIBRATOR
 • APO-A1/APO-B CONTROL LEVEL 1
 • APO-A1/APO-B CONTROL LEVEL 2
 • ASO CALIBRATOR
 • B-2-MICROGLOBULIN CAL 4X1ML
 • CK-MB CALIBRATOR
 • CK-MB CONTROL
 • CLINICAL CHEMISTRY CONTROL LEVEL 1
 • CLINICAL CHEMISTRY CONTROL LEVEL 2
 • CRP CALIBRATOR
 • CRP LATEX CALIBRATOR
 • CYSTATIN CALIBRATOR
 • CYSTATIN CONTROL
 • D-DIMER CALIBRATOR
 • D-DIMER CONTROL
 • ETHANOL CALIBRATOR
 • ETHANOL CONTROL
 • FERRITIN CALIBRATOR
 • FERRITIN CONTROL
 • G6PDH CONTROLS
 • G6PDH CALIBRATOR
 • HBA1C CALIBRATOR
 • HBA1C CONTROL
 • IGE CALIBRATOR
 • IMMUNOLOGY CONTROL 1
 • IMMUNOLOGY CONTROL 2
 • IMMUNOLOGY CONTROL 3
 • LP(A) CALIBRATOR
 • LP(A) CONTROL HIGH
 • LP(A) CONTROL LOW
 • MALB/UPROT CONTROL
 • MEDI-CAL CHEMISTRY CALIBRATOR
 • MICROALBUMIN CALIBRATOR
 • PROTEIN STANDARD
 • RF CALIBRATOR
 • STFR CALIBRATOR
 • STFR CONTROL
 • URINARY PROTEIN/CSF CALIBRATOR
 
Ειδικές Εξετάσεις

Ως “Ειδικές Εξετάσεις” ορίζουμε εξετάσεις που συνήθως δεν παρέχονται από τους περισσότερους κατασκευαστές, καθώς η ζήτηση είναι μικρή. Ωστόσο, αυτές οι εξετάσεις παρέχουν πολύτιμες κλινικές πληροφορίες και εμπλουτίζουν τις εργαστηριακές δυνατότητες, οπότε η παγκόσμια ζήτηση δεν είναι αμελητέα. Τα αντιδραστήρια «Ειδικών εξετάσεων» μας παρέχουν εξαιρετικά χαρακτηριστικά αναλυτικών επιδόσεων, μεγάλες ημερομηνίες λήξης και σταθερότητα βαθμονόμησης.

 • ADA & ADA2
 • ALDOLASE
 • G-6-PDH
 • ETHANOL

 

Ανοσοχημεία

Ένας τεράστιος κατάλογος ανοσοθολοσιμετρικών αντιδραστηρίων για πάνω από 30 παραμέτρους, που έχουν εφαρμοστεί σε ποικιλία αναλυτικών συστημάτων.

Εξετάσεις με Latex έχουν αναπτυχθεί όπου απαιτείται αυξημένη ευαισθησία. Η χρήση επιλεγμένων αντισωμάτων και ιδιαίτερων τεχνολογιών εξασφαλίζουν υψηλή ειδικότητα, ελάχιστη μη ειδική δέσμευση, σταθερότητα, πολύ υψηλά όρια Προζώνης, εξαιρετικά γενικά χαρακτηριστικά επίδοσης, μακρές ημερομηνίες λήξης και σταθερότητα βαθμονόμησης.

Η γκάμα μας είναι μεταξύ των πλουσιότερων στον κόσμο.

Ειδικές Πρωτεΐνες
 • a1-MICROGLOBULIN
 • a2-MACROGLOBULIN
 • ANTISTREPTOLYSIN O
 • APOLIPOPROTEIN A1
 • APOLIPOPROTEIN B
 • B2 MICROGLOBULIN
 • C3
 • C4
 • CERULOPLASMIN
 • CRP
 • CRP-LATEX
 • CYSTATIN C
 • D-DIMER
 • FERRITIN
 • HbA1c
 • IMMUNOGLOBULIN A (IgA)
 • IMMUNOGLOBULIN E (IgE)
 • IMMUNOGLOBULIN G (IgG)
 • IMMUNOGLOBULIN M (IgM)
 • LP(a)
 • LYSOZYME
 • MICROALBUMIN
 • PREALBUMIN
 • RHEUMATOID FACTOR
 • SOLUBLE TRANSFERRIN RECEPTORS (sTFR)
 • TRANSFERRIN

Αιματολογία


Κατασκευάζουμε και διαθέτουμε προς εξαγωγή πλήρη σειρά αντιδραστηρίων για αναλυτές Nihon Kohden όλων των τύπων.

 • MEDIΤΟΝ DIFF
 • MEDILYSE 5P
 • MEDILYSE CN-F
 • MEDILYSE
 • MEDICLEAN DIFF
 • MEDICLEAN 5P