Επιτροπές & Ορκωτοί Λογιστές

Επιτροπή Ελέγχου

Η Εταιρεία “ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E.” και το διακριτικό τίτλο “MEDICON HELLAS A.E.” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης της Tακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2021 περί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου, συνήλθε την 30η/06/2021 σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με μόνο θέμα τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 ν.4706/2020 και ισχύει, όπως αυτές αναφέρονται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Κατά τη συνεδρίαση και κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό του ΔΣ, εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, τα κάτωθι μέλη του ΔΣ:

 • Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
 • Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
 • Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 1 (ε) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, σχετικά με τον ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να ορίσουν τον Πρόεδρο της, εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτής.

Κατά τη συνεδρίαση, την 07η.07.2021 η Επιτροπή Ελέγχου διαπιστώνει ότι ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη και να ασκήσει επαξίως τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης αποδέχτηκε τον διορισμό του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζεται ως εξής:

 • Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη: Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
 • Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου: Mέλος της Επιτροπής Ελέγχου
 • Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη : Mέλος της Επιτροπής Ελέγχου
   

Βιογραφικά Σημειώματα

Λουμιώτης Βασίλειος
Τσερκέζος Ευστράτιος
Καπετανάκης Δημήτριος

 

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η Εταιρεία “ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E.” και το διακριτικό τίτλο “MEDICON HELLAS A.E.” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, την 07η/07/2021 συνήλθε, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 4706/2020, που εκλέχθηκε με την από 30.6.2021 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας κατ’ εξουσιοδότηση Τακτικής Γενικής Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021, και αφορά τη συγκρότηση σε Σώμα καθώς και την εκλογή του Προέδρου Επιτροπής.

Κατά τη συνεδρίαση και κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό του ΔΣ, εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με πενταετή θητεία, τα κάτωθι μέλη του ΔΣ:

 • Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη: Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
 • Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου: Mέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
 • Κτίστη Σπυριδούλα του Λαζάρου: Mέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
   

Βιογραφικά Σημειώματα

Καπετανάκης Δημήτριος
Τσερκέζος Ευστράτιος
Κτίστη Σπυριδούλα