Διοικητικό Συμβούλιο

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της MEDICON HELLAS AE είναι ο θεματοφύλακας των Αρχών Εταιρικής Διακυβερνήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων µε θητεία, η οποία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, που εξελέγη από το Δ.Σ της 26ης Ιανουαρίου 2023 και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν, απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, εκ των οποίων 2 εκτελεστικά και 5 μη εκτελεστικά. Από τα μη εκτελεστικά μέλη, τέσσερα (4) είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του νόμου N. 4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση.

1. Σπυρίδων Δημοτσάντος του Στυλιανού, επιχειρηματίας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος αυτού.

2. Σωτηρία Μητροπούλου του Χρύσανθου, ιδιωτικός υπάλληλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.

3. Γεώργιος Δημοτσάντος του Σπυρίδωνος, Βιοχημικός, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη και της Γιαννούλας, Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου και της Σταματίας, ιδιωτικός υπάλληλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, εκδότρια, οικονομολόγος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, οικονομολόγος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της εταιρείας
Σπυρίδων Δημοτσάντος

Βιογραφικά Σημειώματα


Δημοτσάντος Σπυρίδων
Μητροπούλου Σωτηρία
Δημοτσάντος Γεώργιος
Λουμιώτης Βασίλειος
Τσερκέζος Ευστράτιος
Κτίστη Σπυριδούλα
Καπετανάκης Δημήτριος

 

Διοικητικό Συμβούλιο 2021