ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Οι αιματολογικοί αναλυτές είναι αυτοματοποιημένα μηχανήματα μέτρησης του αριθμού διαφορετικών ειδών λευκών και ερυθρών αιμοσφαιρίων σε ένα δείγμα αίματος. Τα αποτελέσματα που παρέχουν είναι γνωστά ως αιματολογικές μετρήσεις (CBC) ή αιματολογική εξέταση με διαφοροποίηση κυττάρων (CBCs με diff). Οι περισσότεροι υπάρχοντες αιματολογικοί αναλυτές παρέχουν μετρήσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC), αιμοσφαιρίνης, επίπεδα αιματοκρίτη , αριθμούς αιμοπεταλίων, και μετρήσεις τριών ή πέντε διαφορετικών τύπων λευκών αιμοσφαιρίων.

Τεχνολογία Αναλυτή Αίματος

Οι τρεις βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στους αιματολογικούς αναλυτές είναι: ηλεκτρική αντίσταση, κυτταρομετρία ροής και κυτταρομετρία ροής φθορισμού. Αυτά χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με χημικά αντιδραστήρια που λύουν ή μεταβάλλουν τα κύτταρα του αίματος για να επεκτείνουν τις μετρήσιμες παραμέτρους.

Για παράδειγμα, η ηλεκτρική αντίσταση μπορεί να διαφοροποιήσει τα ερυθροκύτταρα (RBCs), τα WBCs και τα αιμοπετάλια ανά όγκο . Η προσθήκη ενός παράγοντα πυρήνωσης που συρρικνώνει τα λεμφοκύτταρα περισσότερο από άλλα WBCs καθιστά δυνατή τη διαφοροποίηση των λεμφοκυττάρων ανά όγκο.

ABACUS 380

ABACUS 380

ABACUS 380

Ο αιματολογικός αναλυτής Abacus 380, εκτελεί αναλύσεις γενικής αίματος με τη μεγαλύτερη ταχύτητα της αγοράς - 80 δείγματα την ωρα.

380 ABACUS

Κύρια χαρακτηριστικά :

 • Σύγχρονη τεχνολογία 
 • Υψηλή αξιοπιστία & ακρίβεια
 • Χαμηλή κατανάλωση αντιδραστηρίων
 • Απλή λειτουργία
 • Μικρό μέγεθος 

18 Παράμετροι 

 • WBC συνολικός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων
 • LYM αριθμός λεμφοκυττάρων
 • MON αριθμός μονοκυττάρων
 • NEU αριθμός ουδετερόφίλων
 • LYM% ποσοστό λεμφοκυττάρων
 • MON% ποσοστό μονοκυττάρων
 • NEU% ποσοστό ουδετερόφιλων
 • HGB αιμοσφαιρίνη
 • RBC αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων
 • HCT αιματοκρίτης
 • MCV μέσος όγκος ερυθροκυττάρων
 • MCH μέση ερυθροκυτταρικής αιμοσφαιρίνης
 • MCHC μέση συγκέντρωση ερυθροκυτταρικής αιμοσφαιρίνης 
 • RDW εύρος κατανομής ερυθρών αιμοσφαιρίων
 • PLT καταμέτρηση αιμοπεταλίων
 • PCT ποσοστό αιμοπεταλίων
 • MPV μέσος όγκος αιμοπεταλίων
 • PDW εύρος κατανομής αιμοπεταλίων
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ABACUS 5

ABACUS 5

ABACUS 5

Ο αιματολογικός αναλυτής Abacus 5, εκετελεί αναλύσεις με υψηλή ακρίβεια και άριστη επαναληψιμότητα για την αποτελεσματική λειτουργία κάθε εργαστηρίου.

Κύρια χαρακτηριστικά :

 • Σύγχρονη τεχνολογία 
 • Υψηλή αξιοπιστία & ακρίβεια
 • Υψηλή επαναληψιμότητα 
 • Χαμηλή κατανάλωση αντιδραστηρίων
 • Εύχρηστο menu
 • Μικρό μέγεθος 
 • Μεγάλη και εγχρώμη οθόνη αφής

26 Παράμετροι 

 • Απόλυτρος αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων 
 • Απόλυτος αριθμός και ποσοστό ουδετεροφίλων
 • Απόλυτος αριθμός και ποσοστό λεμφοκυττάρων
 • Απόλυτος αριθμός και ποσοστό μονοκυττάρων
 • Απόλυτος αριθμός και ποσοστό ηωσινοφίλων
 • Απόλυτος αριθμός και ποσοστό βασεοφίλων
 • Απόλυτος αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων
 • Αιματοκρίτης
 • Απόλυτος αριθμός βασεοφίλων
 • Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης ερυθρών
 • Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης ερυθρών
 • RDWcv Εύρος κατανομής όγκου ερυθρών
 • RDWsd Εύρος κατανομής όγκου ερυθρών
 • Αιμοπεταλιοκρίτης
 • Μέσος όγκος αιμοπεταλίων
 • PDWcv Εύρος κατανομής όγκου αιμοπεταλίων
 • PDWsd Εύρος κατανομής όγκου αιμοπεταλίων
 • P-LCC 
 • P-LCR
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
URIT-5380

URIT-5380

UNIT-5380

34 Παράμετροι με μέτρηση λεμφοκυταρικού τύπου 5 υποπληθυσμών.

Ο αιματολογικός αναλυτής URIT-5380, εκτελεί αναλύσεις με μεγάλη ταχύτητα - 60 δείγματα ανά ώρα.

5380

34 Παράμετροι:

 • WBC
 • LYM%
 • MON%
 • NEU%
 • EOS%
 • BAS%
 • LYM#
 • MON#
 • NEU#
 • EOS#
 • BAS#
 • RBC
 • HGB
 • HCT
 • MCV
 • MCH
 • MCHC
 • RDW_CV
 • RDW_SD
 • PLT
 • MPV
 • PDW
 • PCT
 • P_LCR
 • P_LCC
 • RETIC%
 • RETIC_ABS
 • IRF
 • 6 ερευνητικές παραμέτρους (ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NRBC#, NRBC%)
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
URIT-5160

URIT-5160

UNIT-5160

34 Παράμετροι με μέτρηση λεμφοκυταρικού τύπου 5 υποπληθυσμών.

Ο αιματολογικός αναλυτής URIT-5160, εκτελεί αναλύσεις με μεγάλη ταχύτητα - 60 δείγματα ανά ώρα.

5160

34 Παράμετροι:

 • WBC
 • LYM%
 • MON%
 • NEU%
 • EOS%
 • BAS%
 • LYM#
 • MON#
 • NEU#
 • EOS#
 • BAS#
 • RBC
 • HGB
 • HCT
 • MCV
 • MCH
 • MCHC
 • RDW_CV
 • RDW_SD
 • PLT
 • MPV
 • PDW
 • PCT
 • P_LCR
 • P_LCC
 • RETIC%
 • RETIC_ABS
 • IRF
 • 6 ερευνητικές παραμέτρους ( ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NRBC#, NRBC% )

 

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
URIT-3000 PLUS

URIT-3000 PLUS

UNIT-3000 PLUS

21 Παράμετροι με μέτρηση λεμφοκυταρικού τύπου 3 υποπληθυσμών.

Ο αιματολογικός αναλυτής URIT-3000 Plus, εκτελεί αναλύσεις με μεγάλη ταχύτητα - 60 δείγματα ανά ώρα.

21 Παράμετροι:

 • WBC
 • LYM#
 • MID#
 • GRAN#
 • LYM%
 • MID%
 • GRAN%
 • RBC
 • HGB
 • HCT
 • MCV
 • MCH
 • MCHC
 • RDW_CV
 • RDW_SD
 • PLT
 • MPV
 • PDW
 • PCT
 • P_LCR
 • P_LCC
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
URIT-2900 PLUS

URIT-2900 PLUS

UNIT-2900 PLUS

21 Παράμετροι με μέτρηση λεμφοκυταρικού τύπου 3 υποπληθυσμών.

Ο αιματολογικός αναλυτής URIT-2900 Plus, εκτελεί αναλύσεις με μεγάλη ταχύτητα - 30 δείγματα ανά ώρα.

21 Παράμετροι:

 • WBC
 • LYM#
 • MID#
 • GRAN#
 • LYM%
 • MID%
 • GRAN%
 • RBC
 • HGB
 • HCT
 • MCV
 • MCH
 • MCHC
 • RDW_CV
 • RDW_SD
 • PLT
 • MPV
 • PDW
 • PCT
 • P_LCR
 • P_LCC
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
UNIT-5500

UNIT-5500

UNIT-5500

34 Παράμετροι με μέτρηση λεμφοκυταρικού τύπου 5 υποπληθυσμών.

Ο αιματολογικός αναλυτής URIT-5550, εκτελεί αναλύσεις με μεγάλη ταχύτητα - 110 δείγματα ανά ώρα.

5500

34 Παράμετροι:

 • WBC
 • LYM%
 • MON%
 • NEU%
 • EOS%
 • BAS%
 • LYM#
 • MON#
 • NEU#
 • EOS#
 • BAS#
 • RBC
 • HGB
 • HCT
 • MCV
 • MCH
 • MCHC
 • RDW_CV
 • RDW_SD
 • PLT
 • MPV
 • PDW
 • PCT
 • P_LCR
 • P_LCC
 • RETIC%
 • RETIC_ABS
 • IRF
 • 6 ερευνητικές παραμέτρους ( ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NRBC#, NRBC% )
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
CELLTAC G

CELLTAC G

CELLTAC G  MEK-9100

33 Παράμετροι με μέτρηση λευκοκυτταρικού τύπου 5 υποπληθυσμών.

Ο αιμοτολογικός αναλυτής Celltac G, εκτελεί αναλύσεις με μεγάλη ταχύτητα - 90 δείγματα ανά ώρα.

celltac g

33 Παράμετροι:

 • WBC
 • RBC
 • HGB
 • HCT
 • MCV
 • MCH
 • MCHC
 • RDW-CV
 • RDW-SD
 • PLT
 • PCT
 • MPV
 • PDW
 • P-LCR
 • NE
 • NE%
 • LY
 • LY%
 • MO
 • MO%
 • EO
 • EO%
 • BA
 • BA%
 • P-LCC
 • Mentzer Index
 • RDWI
 • IG%
 • IG#
 • Band%
 • Band#
 • Seg%
 • Seg#
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
AQUILA

AQUILA

AQUILA

Ο μοναδικός φορητός αιματολογικός αναλυτής 18 παραμέτρων στην ελληνική αγορά.

Aquila

Ιδανικός για Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, αιμοδοσίες, ασθενοφόρα, πλοια, ιδιωτικα ιατρεία.

 • Ταχύτητα 60 δείγματα την ώρα 
 • Απαιτούμενος όγκος δείγματος 1 σταγόνα αίματος (20μL)
 • Σύνδεση μέσω Wifi και 4G
 • Έγχρωμη οθόνη αφής 10 ιντσών
 • Έλληνικο menu
 • Έσωτερική μνήμη 10.000 αποτελεσάτων
 • Απαιτείται μόνο ένα αντιδραστήριο για τη πλήρη λειτουργία του 
 • Αυτόματη αποθήκευση των αποβλήτων στο ίδιο δοχείο του αντιδραστηρίου
 • Ποιοτικός έλεγχος με διαγράμματα Levey-Jennings
 • Μέτρηση από κλειστό ή ανοιχτό σωληνάριο
 • Σύνδεση με LIS μέσω HL7
 • Βάρος μόνο 12 κιλά
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ADVIA 2120

ADVIA 2120

ADVIA 2120

Ο αιματολογικός αναλυτής ADVIA 2120, είναι ο πλέον εξελιγμένος αιματολογικός αναλύτης ύψηλης τεχνολογίας της SIEMENS.

Διαθέτει το επαναστατικό υδραυλικό σύστημα Unifliedics που καταργεί βαλβίδες και σωληνώσεις.

SIEMENS

Με το φιλικό στον χρήστη software είναι απλουστατος στον χειρισμό του.

Με την μοναδική τεχνολογία που χρησιμοποιεί για την μέτρηση όλων των έμμορφων στοιχείων του αίματος παρέχει μεγάλη αξιοπιστία αποτελεσμάτω σε απόλυτο αριθμό και ποσοστό. Xρήσιμοποιεί δείγματα ολικού αίματος και όλες οι παράμετροι που δίνονται ανίχνευονται απευθείας από το φιαλίδιο της γενικής αίματος, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω διαδικασίες απο το χειριστή.

Διαθέτει δυνατότητα ανάλυσης προαραιωμένου τριχοειδικού αίματος.

Είναι ελεύθερη η επιλογή των εξετάσεων που πραγματοποιούνται σε κάθε δείγμα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται οικονομία για το εργαστήριο.

Ο αυτόματος δειγματολήπτης είναι εκατόν πενήντα (150) δειγμάτων τύπου κασέτας ( 15 κασέτες των 10 δειγμάτων).

33 Παράμετροι:

 • Αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων WBC
 • Αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων RBC
 • Αιμοσφαιρίνη HGB
 • Αιματοκρίτης HCT
 • Μέσος όγκος ερυθρών αιμοσφαιρίων MCV
 • Μέση αιμοσφαιρίνη ανά ερυθροκύταρο MCH
 • Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης MCHC
 • Εύρος κατανομής ερυθρών RDW
 • Αριθμός αιμοπεταλίων PLT
 • Αιμοπεταλιοκρίτης PCT
 • Μέσος όγκος αιμοπεταλίων MPV
 • Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων RDW
 • Εύρος κατανομής αιμοσφαιρίνης HDW
 • Αριθμό ουδετεροφίλων NEUT#
 • % ποσοστό ουδετεροφίλων NEUT%
 • Αριθμό λεμφοκυττάρων LYMPH#
 • % ποσοστό λεμφοκυττάρων LYMPH%
 • Αριθμό μονοπυρήνων MONO#
 • % ποσοστό μονοπυρήνων MONO%
 • Αριθμό ηωσινοφίλων EOS#
 • % ποσοστό ηωσινοφίλων EOS%
 • Αριθμό βασεοφίλων BASO#
 • % ποσοστο βασεοφίλων BASO%
 • Αριθμό εμπύρηνων ερυθρών NRBS#
 • % ποσοστό εμπύρηνων ερυθρών NRBS%
 • Αριθμό μεγάλων, μη κεχρωσμένων κυττάρων LUC#
 • % ποσοστό μη κεχρωσμένων κυττάρων LUC%
 • Δείκτης λοβώσεως LI
 • Αριθμός μεγάλων αιμοπεταλίων
 • Αριθμό μικρών ερυθρών 
 • Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης ( μετρούμενη απευθείας ) CHCM
 • Μορφολογικά χαραλτηριστικά που αποδίδονται με τη μέθοδο των σταυρών ( +,++,+++) για: ανισοκύττωση, μικροκύττωση, μακροκύττωση, ανισοχρωμία, υποχρωμία, υπερχρωμία, αριστερη στροφή, βλάστες, εμπύρηνα ερυθρά
 • Μορφολογικά χαρακτηριστικά που αποδίδονται ποσοστιαία: υποχρωμία%, μικροκυττάρωση%, υπερχρωμία%, μακροκυττάρωση%, βλάστες%, πολύλοβα κύτταρα%, μονόλοβα κύτταρα%, δορυφορικά ουδετερόφιλα%
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
CELLTAC A

CELLTAC A

CELLTAC Α MEK-6410

18 Παράμετροι με μέτρηση λευκοκυτταρικού τύπου 3 υποπληθυσμών.

Ο αιματολογικός αναλυτής Celltac A, εκτελεί αναλύσεις με μεγάλη ταχύτητα- 63 δείγματα ανά ώρα.

celltac a

Κύρια χαρακτηριστικά:

 • Σύγχρονη τεχνολογία 
 • Υψηλή αξιοπιστία & ακρίβεια
 • Χαμηλή κατανάλωση αντιδραστηρίου
 • Απλή λειτουργία
 • Μικρό μέγεθος

18 Παράμετροι:

 • Μέτρηση λευκών αιμοσφαιρίων
 • Ποσοστό ουδετεροφίλων
 • Ποσοστό λεμφοκυττάρων
 • Ποσοστό μονοκυττάρων
 • Ποσοστό πολυμορφοπύρηνων
 • Απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων
 • Απόλυτος αριθμός μονοκυττάρων
 • Απόλυτος αριθμός πολυμορφοπύρηνων
 • Απόλυτος αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων
 • Συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης
 • Αιματοκρίτης
 • Μέσος όγκος ερυθρών αιμοσφαιρίων
 • Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης ερυθρών
 • Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης ερυθρών
 • Εύρος κατανομής όγκου ερυθρών
 • Απόλυτος αριθμός αιμοπεταλίων
 • Αιμοπεταλιοκρίτης
 • Μέσος όγκος αιμοπεταλίων
 • Εύρος κατανομής όγκου αιμοπεταλίων
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
CELLTAC F

CELLTAC F

CELLTAC F MEK-8222

22 Παράμετροι με μέτρηση λευκοκυτταρικού τύπου 5 υποπληθυσμών.

Ο αιμοτολογικός αναλυτής Celltac F, εκτελεί αναλύσεις με μεγάλη ταχύτητα - 80 δείγματα ανά ώρα.

celltac f

Κύρια χαρακτηριστικά:

 • Σύγχρονη τεχνολογία 
 • Υψηλή αξιοπιστία & ακρίβεια
 • Χαμηλή κατανάλωση αντιδραστηρίου
 • Απλή λειτουργία
 • Μικρό μέγεθος

22 Παράμετροι:

 • Μέτρηση λευκών αιμοσφαιρίων
 • Ποσοστό ουδετεροφίλων
 • Ποσοστό λεμφοκυττάρων
 • Ποσοστό μονοκυττάρων
 • Ποσοστό ηωσινοφίλων
 • Ποσοστό βασεοφίλων
 • Απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων
 • Απόλυτος αριθμός μονοκυττάρων
 • Απόλυτος αριθμός ουδετεροφίλων
 • Απόλυτος αριθμός ηωσινοφίλων
 • Απόλυτος αριθμός βασεοφίλων
 • Απόλυτος αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων
 • Συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης
 • Αιματοκρίτης
 • Μέσος όγκος ερυθρών αιμοσφαιρίων
 • Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης ερυθρών
 • Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης ερυθρών
 • Εύρος κατανομής όγκου ερυθρών
 • Απόλυτος αριθμός αιμοπεταλίων
 • Αιμοπεταλιοκριτης
 • Μέσος όγκος αιμοπεταλίων
 • Εύρος κατανομής όγκου αιμοπεταλίων

 

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
CELLTAC E

CELLTAC E

CELLTAC E MEK-7222

22 Παράμετροι με μέτρηση λευκοκυτταρικού τύπου 5 υποπληθυσμών.

Ο αιματολογικός αναλυτής Celltac E, εκτελεί αναλύσεις με μεγάλη ταχύτητα- 52 δείγματα ανά ώρα.

7222

Κύρια χαρακτηριστικά:

 • Σύγχρονη τεχνολογία 
 • Υψηλή αξιοπιστία & ακρίβεια
 • Χαμηλή κατανάλωση αντιδραστηρίου
 • Απλή λειτουργία
 • Μικρό μέγεθος

22 Παράμετροι:

 • Μέτρηση λευκών αιμοσφαιρίων
 • Ποσοστό ουδετεροφίλων
 • Ποσοστό λεμφοκυττάρων
 • Ποσοστό μονοκυττάρων
 • Ποσοστό ηωσινοφίλων
 • Ποσοστό βασεοφίλων
 • Απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων
 • Απόλυτος αριθμός μονοκυττάρων
 • Απόλυτος αριθμός ουδετεροφίλων 
 • Απόλυτος αριθμός ηωσινοφίλων
 • Απόλυτος αριθμός βασεοφίλων
 • Απόλυτος αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων
 • Συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης
 • Αιματοκρίτης
 • Μέσος όγκος ερυθρών αιμοσφαιρίων
 • Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης ερυθρών
 • Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης ερυθρών
 • Εύρος κατανομής όγκου ερυθρών
 • Απόλυτος αριθμός αιμοπεταλίων
 • Αιμοπεταλιοκρίτης
 • Μέσος όγκος αιμοπεταλίων
 • Εύρος κατανομής όγκου αιμοπεταλίων
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ